Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Programmadoel

Gezonde mobiliteit; daar wil de provincie Utrecht zich de komende jaren op richten. Met het programma Mobiliteit beogen we een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde en verkeersveilige omgeving. Dit willen we bereiken door goede samenwerking met gemeenten, vervoerders en al onze andere partners. Daarbij zoeken we slimme combinaties van vraag en aanbod en werken we aan verdere integratie van de modaliteiten. De komende jaren blijft de provincie Utrecht groeien; zowel het aantal banen als het aantal inwoners neemt toe. De ruimtelijke en economische groei in de provincie Utrecht leidt tot een grote mobiliteitsopgave, met een vergrote vraag naar mobiliteit en druk op de bereikbaarheid. De provincie Utrecht heeft in haar  beleid gekozen voor:

  1. Gezond en verantwoord accommoderen van de mobiliteitsgroei: Dit betekent dat de provincie daardoor leefbaar en aantrekkelijk blijft.
  2. De meest geschikte combinatie van vervoerwijzen per gebied en locatie. Dat kan zijn openbaar vervoer, de auto, soms is het beter om te lopen of te fietsen. Hierbij is het van belang dat het overstappen tussen vervoerwijzen vlot en soepel verloopt. Daarom versterkt de provincie knooppunten en bevorderen wij ketenmobiliteit.
  3. Kwaliteit voor de ov-reiziger: topprioriteiten zijn de verbetering van de betrouwbaarheid van het totale OV-systeem, vergroting van de capaciteit door een schaalsprong in het OV-systeem en het ontlasten van het Utrechtse stationsgebied. Het gebruik van het openbaar vervoer groeit met 20% tot en met 2023.
  4. Een gezamenlijke aanpak van leefbaarheid en bereikbaarheid bij de ring Utrecht: op veel plekken in de provincie blijft de auto een belangrijk vervoermiddel. Denk hierbij aan werkgebieden buiten de stad of aan landelijke woongebieden. Als de intensief gebruikte Ring Utrecht vast staat kiezen automobilisten voor alternatieven door steden en dorpen. Dat heeft negatieve effecten heeft voor de leefbaarheid en veiligheid.
  5. Duurzame en innovatieve oplossingen: wij zetten in op slimme, gezonde en toekomstbestendige oplossingen. Smart Mobility helpt om vraag en aanbod goed te verbinden en de modaliteiten beter te integreren en benutten. Het is van groot belang om als overheid flexibel in te kunnen spelen op nieuwe trends en ontwikkelingen.

Nieuw beleid

  1. We kiezen voor kwaliteit voor de fietser: hiermee kiest de provincie voor een schaalsprong van het fietsnetwerk omdat fietsen een goedkope, ruimte efficiënte en gezonde wijze van verplaatsen is. Wij streven ernaar dat 50% van alle ritten onder de 15km met de fiets gemaakt wordt.
  2. Vanuit het coalitieakkoord zetten wij stevig in op gedragsverandering via educatie en voorlichting over verkeersveiligheid. Hierbij richten wij ons vooral op kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers zoals jongeren, ouderen en fietsers. Met een jaarlijkse toevoeging van €0,5 mln. zorgen we ervoor dat meer kinderen het verkeersexamen doen, er meer aandacht komt voor veilige verkeersdeelname van ouderen en verbinden we acties gericht op veilig gedrag aan infrastructurele aanpassingen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 63.594
Baten € -1.358
Saldo € 62.236
ga terug