Programma 3. Bodem, water en milieu

Programmadoel

De provincie Utrecht zorgt voor een gezonde en veilige leefomgeving. Dat is  een voorwaarde om een aantrekkelijke regio te blijven. Bodem, water en milieu hebben onze volle aandacht. Samen met de waterschappen en het Rijk zorgen wij voor goed ingepaste dijken die ons beschermen tegen hoog water en een watersysteem dat robuust genoeg is om de extremen op te vangen. Voldoende (drink)water van goede kwaliteit is cruciaal voor ons en voor natuur. Samen met gemeenten werken wij aan gebiedsgerichte maatwerkoplossingen voor bijvoorbeeld aardwarmte en warmte koude opslag. Gezondheid staat centraal in ons omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteitsbeleid.
Ons beleid hebben vastgelegd in het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021. Met de Provinciale Omgevingsvisie wordt dit beleid onderdeel van de integrale visie op de fysieke leefomgeving.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 28.074
Baten € -4.205
Saldo € 23.869
ga terug