Financiële kengetallen

In deze bijlage zijn vijf financiële kengetallen opgenomen. Het betreft de volgende onderwerpen:

  • netto schuldquote;
  • solvabiliteit;
  • grondexploitatie;
  • exploitatieruimte; en
  • belastingcapaciteit.

Deze kengetallen beogen Statenleden op eenvoudige wijze inzicht te verschaffen in de financiële positie van hun provincie. Ook kunnen provincies ten aanzien van deze onderwerpen onderling op uniforme wijze worden vergeleken (benchmark).

Disclaimer: onderstaande kengetallen (ratio’s) zijn gebaseerd op de geprognosticeerde balans, welke op de voorgaande pagina is gepresenteerd. Met betrekking tot deze geprognosticeerde balans geldt normaliter een door PS vastgestelde jaarrekening 2018. De jaarrekening 2018 is nog niet afgerond. De bevindingen van EY met betrekking tot de jaarrekening 2017 o.a. de verwerking van subsidies, gronden en investeringen van maatschappelijk nut hebben nog impact op de standen van de geprognosticeerde balans, het resultaat en daarmee ook op onderstaande kengetallen.
Verder geldt dat naarmate we verder vooruitkijken de onzekerheid toe neemt over wat haalbaar is in de tijd. De zo gewilde invulling van onze ambities kunnen leiden tot planningsoptimisme. We mogen en willen ook ambitieus aan de slag en al bij voorbaat vertraging inboeken zet ook geen druk op de wens die doelen te gaan halen. Toch is het goed te realiseren dat de geprognosticeerde balans van eind 2021, eind 2022 en 2023 vooral bijdraagt aan scenariodenken. De uiteindelijke balans zal er ongetwijfeld anders uit zien. Het helpt de Staten en het College echter wel bij haar beleidskeuzen ook te sturen op liquiditeit, solvabiliteit en de lange termijn betaalbaarheid van de door ons aangegane verplichtingen.

Kengetal 1: Netto schuldquote

De netto-schuldquote bevindt zich normaal gesproken tussen de 0 en 100%. Een negatieve uitkomst betekent dat er geen netto-schuld is.

1A. Netto schuldquote

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Vaste schulden

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schulden

15.714

16.085

148.865

197.295

234.798

221.269

C

Overlopende passiva

373.837

409.539

298.363

315.908

301.823

307.730

D

Financiele activa art 36d,e,f

28.450

27.942

27.490

26.907

26.703

5.733

E

Uitzettingen < 1jaar

372.846

207.569

34.217

45.072

48.119

46.333

F

Liquide middelen

382

672

848

634

718

733

G

Overlopende activa

22.615

31.221

27.290

27.042

28.518

27.617

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

411.867

386.855

411.740

411.824

419.002

427.797

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-8,44%

40,90%

86,80%

100,42%

103,24%

104,86%

1B. Netto schuldquota gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Vaste schulden

-

-

-

-

-

-

B

Netto vlottende schuld

15.714

16.085

148.865

197.295

234.798

221.269

C

Overlopende passiva

373.837

409.539

298.363

315.908

301.823

307.730

D

Financiele activa art 36b,c,d,e,f

28.450

27.942

27.490

26.907

26.703

5.733

E

Uitzettingen < 1jaar

372.846

207.569

34.217

45.072

48.119

46.333

F

Liquide middelen

382

672

848

634

718

733

G

Overlopende activa

22.615

31.221

27.290

27.042

28.518

27.617

H

Totale baten (excl mutaties reserves)

411.867

386.855

411.740

411.824

419.002

427.797

Netto schuldquote (A+B+C-D-E-F-G)/H x 100%

-8,44%

40,90%

86,80%

100,42%

103,24%

104,86%

Kengetal 2: Solvabiliteitsratio

Een organisatie is solvabel als zij in staat is om al haar schulden of betalingsverplichtingen te voldoen.

2. Solvabiliteitsratio

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Eigen vermogen

472.695

444.398

387.969

323.382

269.388

229.798

B

Balanstotaal

884.668

888.175

851.370

851.713

820.799

773.538

Solvabiliteit

53,43%

50,04%

45,57%

37,97%

32,82%

29,71%

Kengetal 3: Grondexploitatie

De provincie Utrecht voert in beperkte mate actief grondbeleid, behoudens Hart van de Heuvelrug. Een normering van dit kengetal is om die reden vooralsnog niet aan de orde.

3. Kengetal grondexploitatie

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Niet in exploitatie opgenomen bouwgronden

80.712

89.944

94.030

88.638

75.479

61.383

B

Bouwgronden in exploitatie

-

-

-

-

-

-

C

Totale baten

411.867

386.855

411.740

411.824

419.002

427.797

Grondexploitatie (A+B)/C x 100%

19,60%

23,25%

22,84%

21,52%

18,01%

14,35%

Kengetal 4: Structurele exploitatieruimte

De ratio structurele exploitatieruimte geeft aan welke structurele ruimte de provincie heeft om de eigen lasten te dragen. Structurele baten en lasten zijn de baten en lasten die in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening zijn opgenomen. Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Indien de structurele lasten worden gedekt door structurele baten is er sprake van materieel begrotingsevenwicht. Een begroting waarvan de structurele baten hoger zijn dan de structurele lasten biedt uiteraard meer flexibiliteit dan een begroting waarbij structurele baten en lasten in evenwicht zijn. De provincie Utrecht streeft voor dit kengetal veiligheidshalve een ratio na van ten minste 5%. Omdat deze ratio onder dit kengetal zakt in de Begroting 2020 en het meerjarenperspectief 2021-2024 zal het College bij de Kadernota 2021-2024 met voorstellen komen om dit te verbeteren.

4. Structurele exploitatieruimte

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Totaal structurele lasten

221.556

250.186

381.825

395.004

387.755

405.652

B

Totaal structurele baten

245.345

268.043

379.912

388.696

399.102

406.385

C

Totale structurele toevoegingen aan reserves

2.579

-

-

-

-

-

D

Totaal structurele onttrekkingen aan reserves

-

-

1.936

1.936

1.936

1.936

E

Totale baten

411.867

386.855

411.740

411.824

419.002

427.797

Ratio ((B-A) + (D-C)) / (E) x 100%

5,15%

4,62%

0,01%

-1,06%

3,17%

0,62%

Kengetal 5: Belastingcapaciteit opcenten MRB

Deze ratio geeft aan hoe de belastingdruk in de provincie zich verhoudt ten opzichte van het landelijke gemiddelde. Een provincie heeft de mogelijkheid de opcenten te verhogen tot het maximum zoals dat door het Rijk wordt bepaald.

In onderstaande tabel is vanaf 2020 de indexatie toegepast van het consumentenprijsindex cijfer. Eén en ander is nader toegelicht in de paragraaf 'Provinciale belastingen en heffingen' in deze begroting.

Aangezien we nog niet weten wat de andere provincies zullen doen met de opcenten van de MRB in de periode 2020-2023 is het lastig de ratio (percentage) nu definitief te bepalen. Vooralsnog zijn we er in onderstaande berekening vanuit gegaan dat alle andere provincies hun MRB niet indexeren, laat staan verhogen.

5. Belastingcapaciteit: opcenten MRB

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

A

Aantal opcenten MRB

72,6

72,6

73,6

74,7

75,9

77,1

B

Landelijk gemiddelde aantal opcenten in jaar er voor

80,5

81,4

81,4

81,4

81,4

81,4

Ratio (A/B) x 100%

90,19%

89,19%

90,42%

91,77%

93,24%

94,72%

ga terug