Geprognosticeerde balans

ACTIVA

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Vaste activa

Immateriële vaste activa

6.271

5.330

4.390

3.449

2.508

1.568

Materiële vaste activa

373.311

525.416

663.026

659.891

638.673

630.091

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

80

80

80

80

80

80

Financiële vaste activa: Leningen

6.636

6.128

5.676

5.093

4.889

4.837

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

21.814

21.814

21.814

21.814

21.814

896

Totaal vaste activa

408.112

558.768

694.986

690.327

667.964

637.472

Vlottende activa

Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen

80.712

89.944

94.030

88.638

75.479

61.383

Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen

-

-

-

-

-

-

Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan
1 jaar

372.846

207.569

34.217

45.072

48.119

46.333

Overlopende activa

22.615

31.221

27.290

27.042

28.518

27.617

Liquide middelen

382

672

848

634

718

733

Totaal vlottende activa

476.557

329.407

156.385

161.386

152.835

136.066

PASSIVA

Rekening 2018

2019

2020

2021

2022

2023

Eigen vermogen

Algemene reserve

69.124

71.346

71.366

77.943

45.767

40.535

Bestemmingsreserves

396.281

372.832

310.026

277.614

228.852

180.908

Saldo programmarekening

7.289

220

6.577

-32.176

-5.232

8.355

Totaal eigen vermogen

472.695

444.398

387.969

323.382

269.388

229.798

Voorzieningen

Totaal voorzieningen

22.423

18.153

16.174

15.128

14.790

14.740

Langlopende schulden

Totaal langlopende schulden

-

-

-

-

-

-

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden

15.714

16.085

148.865

197.295

234.798

221.269

Overlopende passiva

361.508

406.314

295.418

313.222

299.417

306.549

Vooruitontvangen specifieke uitkeringen

11.118

2.044

1.771

1.498

1.225

-

Rekening courant met niet-financiële instellingen

1.211

1.181

1.174

1.188

1.181

1.181

Totaal kortlopende schulden

389.550

425.623

447.228

513.203

536.621

529.000

Totaal passiva

884.668

888.175

851.370

851.713

820.799

773.538

ga terug