3.5 Bedrijfsvoering

3.5.1 Wat willen we bereiken?

We werken aan een compacte, efficiënte en dienstverlenende bedrijfsvoering waarin het realiseren van onze inhoudelijke beleidsdoelen zo goed mogelijk worden ondersteund. Transparantie en rechtmatigheid zijn hierin sleutelwoorden. Het primaire proces heeft een kwalitatief goede ondersteuning nodig die de uitvoering versterkt. De toegevoegde waarde vanuit bedrijfsvoering is nu nog niet optimaal, maar daar werken wij wel naar toe.
In het coalitieakkoord spreken we de ambitie uit om de aanbevelingen uit de rekenkameronderzoeken en de adviezen van de accountant met betrekking tot de jaarrekening 2017 adequaat en naar tevredenheid te implementeren. Samen met de aanbevelingen uit het Integis rapport en de beleidsaudit mobiliteit zullen de verbetermaatregelen die uit deze aanbevelingen en adviezen worden geformuleerd nauwgezet worden gemonitord. We zullen PS periodiek informeren over de voortgang van de realisatie van de maatregelen en de organisatie ontwikkeling.
Verder willen we de basis op orde krijgen en houden.

Wij ontwikkelen daarvoor onder andere een verbeterprogramma voor de bedrijfsvoering, waarmee wij in deze collegeperiode vanaf 2020 stapsgewijs toewerken naar een niveau dat past bij de ambitie van bestuur en organisatie. Dit verbeterprogramma Bedrijfsvoering ontwikkelen we in samenhang met de lopende bedrijfsvoeringsgerelateerde concernopdrachten (zoals de P-opgave en de managementcyclus), zodat deze elkaar versterken en synergie in aanpak ontstaat. Dit programma wordt opgezet in 2020. Het is opgenomen in de lijst met ‘nader uit te werken voorstellen’.

ga terug