Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.8.1 Uitvoeren verkenningen, regionale programma’s en monitoring/evaluatie

Voor Monitoring en evaluatie van het mobiliteitsprogramma zijn 28 indicatoren opgesteld. Op dit moment loopt het ontwikkeltraject om deze om te zetten in een KPI dashboard, wat in 2020 wordt opgeleverd.

U Ned is het samenwerkingsprogramma tussen Rijk (ministeries van IenW, BZK en EZK) en regio (provincie, stad Utrecht en U10-gemeenten) waarin het oplossen van opgaven rond de groei van het aantal woningen en arbeidsplaatsen met de bereikbaarheid die daarvoor nodig is centraal staat. De kaders voor U Ned zijn vastgelegd in het Koersdocument voor de Omgevingsvisie. In 2020 wordt verder gewerkt aan maatregelen om de groeiopgave op een gezonde wijze te faciliteren, dit langs de verschillende programmalijnen van U Ned: de Korte Termijn Aanpak focust zich op maatregelen voor gedragsbeïnvloeding (2019-2023). Voor de zogenaamde No Regretmaatregelen (2025) is in 2019 een startbesluit genomen, in 2020 worden de maatregelen uitgewerkt tot inhoudelijke projectvoorstellen. Voor het Vervolg Preverkenning wordt gewerkt aan een startdocument voor de grotere investeringen voor de termijn 2030. Inzet is om hierover met het Rijk verdere afspraken te maken in het najaars MIRT van 2019. Het MIRT Onderzoek (2040) levert een gezamenlijke verstedelijkingsperspectief met een ontwikkelpad op waar Rijk en regio het over eens zijn. In de Omgevingsvisie wordt de samenhangende strategie op wonen, werken en bereikbaarheid in afstemming gebracht met andere grote ruimtelijke en omgevingsvraagstukken. Voor de Korte Termijnaanpak en de No Regretmaatregelen levert de provincie Utrecht een financiële bijdrage van totaal €19,25 mln. Ook de kosten voor uitwerking van de VPV en het MIRT-onderzoek zijn opgenomen in deze begrotingspost.
In 2020 willen we het regionale VERDER programma afronden. Enkele projecten van dit programma zullen in de jaren daarna nog gereed komen.

Beoogd resultaat 2020

  • Het dashboard voor de monitoring van het mobiliteitsprogramma is opgeleverd.
  • We ronden het programma VERDER af.
  • Programma U Ned levert een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie 2040 op, inclusief adaptief ontwikkelpad (2020-2040).
ga terug