Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.4.1 In 2028 fiets bereikbaarheid op orde

De ambitie en doelstellingen voor de fiets zijn in het uitvoeringsprogramma Fiets uitgewerkt in 4 actielijnen: Regionaal fietsnetwerk, Sterke keten, Slim fietsen en Gezond en veilig fietsgedrag.

Regionaal fietsnetwerk
Vanuit het coalitieakkoord zetten wij aanvullend op het mobiliteitsprogramma in deze collegeperiode 30 mln extra in voor realisatie van de snelfietsroutes en versterking van het regionale fietsnetwerk. In 2028 zijn alle belangrijke werklocaties, middelbare scholen en knooppunten veilig, comfortabel en snel bereikbaar per fiets. In 2020 werken we uit hoe we uitvoering kunnen geven aan de knelpunten met de hoogste prioriteit die eind 2019 zijn benoemd. We stimuleren gemeenten om deze knelpunten op te lossen en waar mogelijk nemen we de regierol. Hierbij hebben de 7 snelfietsroutes uit het Mobiliteitsprogramma 2019-2023 prioriteit. In 2020 worden de eerste uitvoeringsovereenkomsten ondertekend met de betrokken wegbeheerders en start de uitvoering. Daarnaast blijven we verbeteringen die wegbeheerders aan het Regionaal fietsnetwerk aanbrengen co financieren. Hierin ondersteunen we gemeenten zoveel mogelijk door te adviseren en stimuleren.

Sterke keten
We realiseren stallingen op stations en bij bushaltes. De stations die Utrecht CS ontlasten hebben daarbij prioriteit. Eind 2019 maken we hierover financiële afspraken met het Rijk. In samenwerking met ProRail, NS en gemeenten vindt uitvoer plaats. De in 2019 uitgevoerde inventarisatie naar de tekorten aan fietsenrekken bij bushaltes resulteert in 2020 in meerdere bijdragen aan gemeenten om stallingsrekken te plaatsen en realiseren we rekken op onze eigen locaties.

Slim fietsen
Ook zetten we vol in op slim fietsen (gebruik van innovaties en data). Zo gaat het gebruiksvriendelijke fietsmonitoringdashboard in het eerste kwartaal van 2020 online. Data uit onder andere het Regionale fietstelnet en de Snuffelfiets gaan dit dashboard vullen. In 2020 wordt het project Snuffelfiets afgerond; 500 fietsers hebben dan 1 jaar lang de luchtkwaliteit van hun dagelijkse route gemeten. De data die dit oplevert is open data waarmee bedrijven, start ups en iedere andere partij toepassingen kunnen maken zoals bijvoorbeeld een groene fietsrouteplanner. Inmiddels willen ook de andere provincies aan dit initiatief mee doen. In 2020 wordt het prognosejaar 2030 voor het BRUTUS fietsverkeersmodel opgeleverd. Dit is wereldwijd het eerste fietsverkeersmodel dat toekomstige ontwikkelingen in kaart brengt. Dit model helpt bij het maken van beleidskeuzes. Provincie Utrecht heeft samen met gemeente Utrecht en een aantal bedrijven geïnvesteerd in de Utrecht Bike Community voor en door fietsprofessionals. Doel is om meer betalende leden te genereren. In samenwerking met kennisinstituten, marktpartijen en gemeenten vinden meerdere experimenten plaats op het ‘Fietspad van de Toekomst’ langs de N225.

Gezond en veilig gedrag
De regionale gedragscampagne ‘ik fiets’ is in 2020 volop gestart en moet de eerste 5.000 deelnemers opleveren die (meer) gaan fietsen. Ook zetten we in op het implementeren van het programma Doortrappen bij meerdere gemeenten. Doel is dat gemeenten activiteiten ondernemen om hun oudere inwoners zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Aan de start van Vuelta worden meerdere activiteiten verbonden die de inwoners en werknemers van de provincie moet stimuleren (meer) te gaan fietsen. De provincie maakt gebruik van het momentum van de Vuelta om de provinciale gedragscampagne ‘ik fiets’ breder uit te rollen in de provincie. Daarin nemen we de innovatie van de ‘ik fiets’ app mee waardoor de gebruikers van de ‘ik-fiets’ app eerder worden gedetecteerd door alle vri’s in de provincie. Daardoor wordt het mogelijk om voor fietsers eerder en/of langer groen te genereren. In de aanloop van de Vuelta wordt met het activatieprogramma het gebruik van de toekomstige snelfietsroutes bij eindgebruikers en werkgevers gepromoot. Provincie werkt dit samen met GoedopWeg uit.

Beoogd resultaat 2020

 • We leveren volgens de bij gemeenten opgehaalde planning voor €3-5 mln. een bijdrage aan gemeenten voor 15-20 fietsmaatregelen ter verbetering va het Regionaal fietsnetwerk.
 • We investeren voor €3-5 mln. in de verbetering van 4-8 trajecten/fietsvoorzieningen op/bij/aan provinciale fietspaden.
 • De eerste 2-4 uitvoeringsovereenkomsten voor snelfietsroutes zijn getekend waarna de realisatie van 2 snelfietsroutes van start gaat.
 • De laatste 3 intentieovereenkomsten van de geprioriteerde snelfietsroutes worden getekend.
 • We leveren een bijdrage aan de realisatie van circa 2.000 stallingsplekken bij omliggende stations van Utrecht CS.
 • We leveren bijdragen aan gemeenten voor het plaatsen van fietsenrekken bij bushaltes. Ook realiseren we extra plekken bij provinciale bushaltes met een tekort aan stallingplekken. In totaal gaan we 700 plekken realiseren.
 • De landelijke inrichtingsnorm voor snelfietsroutes wordt vastgesteld, die zijn oorsprong in de provincie Utrecht vindt.
 • Het prognosejaar 2030 voor het BRUTUS fietsverkeersmodel wordt opgeleverd.
 • De data wordt opgeleverd van 500 fietsers die een jaar lang de luchtkwaliteit van hun dagelijkse fietsroute hebben gemeten en beschikbaar gesteld (snuffelfiets).
 • Het publieksvriendelijke fietsmonitoringsdashboard gaat online.
 • De Utrecht Bike Community wordt ook door private partijen ondersteund.
 • De regionale gedragscampagne 'ik fiets' is gestart en de eerste 5000 deelnemers zijn aangesloten.
 • Zes gemeenten zetten zich proactief in voor het programma Doortrappen met verschillende activiteiten voor senioren.
ga terug