Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.1 Provinciale wegen

Bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een goede economische en sociale ontwikkeling, daarbij is een veilige en duurzame mobiliteit in een gezonde leefomgeving belangrijk.
Goede bereikbaarheid valt of staat met robuuste goede en veilige infrastructurele verbindingen. Het efficiënt, veilig en duurzaam beheer van wegen en vaarwegen draagt hieraan bij. Mobiliteit is verweven met de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening, economie en welzijn. Dit vereist dat overheden hun beleid op nationale en regionale schaal afstemmen en zichtbaar laten doorwerken in regionale uitvoeringsprogramma’s. Voor de bereikbaarheid van de economische kerngebieden in de regio streven provincie, Rijk en gemeenten naar een gemiddelde reistijd in de spits die maximaal twee keer zo lang is als de reistijd buiten de spits (zoals bepaald door het Rijk in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, SVIR).

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 30.658
Baten € -1.358
Saldo € 29.300
ga terug