Berekening EMU-Saldo

BEREKENING EMU-SALDO

2020

2021

2022

2023

Omschrijving

x € 1.000

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-62.557

-64.586

-53.994

-39.590

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

20.631

27.097

32.483

31.373

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

952

952

952

952

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

158.678

24.707

16.631

47.791

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

437

0

5.000

25.000

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

452

1.328

21.488

52

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

20.101

10.836

6.248

5.582

8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

16.015

16.228

19.407

19.678

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

2.931

1.998

1.290

1.002

10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

nee

nee

nee

nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

-205.780

-56.522

1.167

-16.910

ga terug