Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.1.1 Afname van voertuigverliesuren op provinciale wegen

In 2028 is het provinciale netwerk in kwaliteit behouden doordat wij bij het beheer, onderhoud en herinrichting van wegen voor een trajectgewijze aanpak kiezen o.b.v. de assetmanagement methodiek.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt door het meten van:

 1. De onderhoudstoestand van verhardingen, bruggen en viaducten.
 2. De tijdsduur dat wegen niet beschikbaar zijn door wegwerkzaamheden

De komende jaren blijft de mobiliteitsvraag binnen de provincie groeien. De verwachting is dat het aantal banen en het aantal inwoners zal stijgen. Dit vergroot de druk op de bereikbaarheid. De groei vindt met name plaats in en rondom de grote steden Utrecht en Amersfoort. Knelpunten ontstaan met name bij de aansluitingen van het snelwegennet met het provinciale wegennet. We hebben ons als doel gesteld om het provinciaal netwerk te versterken door knelpunten zo duurzaam mogelijk op te lossen en daarnaast in te zetten op een structurele samenwerking met het Rijk en de gemeenten.

Het totaal aantal voertuigverliesuren op het provinciale wegennet neemt af.
Dit wordt inzichtelijk gemaakt door het meten van:

 1. Oponthoud gedurende dag / spits (bv. werken buiten spitsperioden).
 2. Voorspelbaarheid reistijden (weten waar je aan toe bent als gebruiker).
 3. Bereikbaarheid belangrijke werklocaties met de auto.

De infrastructurele (wegen)projecten in de studiefase en de realisatiefase voor 2020 en de komende jaren zijn beschreven in het Meerjareninvesteringsplan (MIP). De onderhoudsactiviteiten die zijn voorzien in 2020 zijn beschreven in het Meerjarenonderhoudsplan (MOP). De herindeling van de gemeente Vijfheerenlanden heeft consequenties voor het provinciale areaal aan (vaar)wegen. Dit betreft voornamelijk, maar niet uitsluitend, de N484 tussen Zijderveld en Leerdam en het Merwedekanaal.

Beoogd resultaat 2020

 • De werkzaamheden voor de op afstand bedienbare bruggen zijn afgerond.
 • De Beverweerdsebrug in Bunnik is vervangen.
 • Op 10 plaatsen heeft onderhoud aan de verharding plaatsgevonden.
 • Er heeft onderhoud aan wegmeubilair, verlichting, groen en verkeersmanagementsystemen plaatsgevonden.
 • De projecten N417, N224, N237 bij Mc Donalds en N402 zijn gerealiseerd.
 • Het project zonnepanelen op fietspaden is gerealiseerd.
 • De realisatie van de projecten N223 Rijnbrug en N228 zijn voorbereid.
 • De realisatie van het ecoduct over de N226 is voorbereid.
 • De studies N230/A2, N201, N484, N210 en buitengebied Bunnik/Houten worden afgerond.
 • De trajectstudies op de N199, N212, N224, N227, N228, N234, N237, N238, N414 en N463 zijn uitgevoerd..
ga terug