3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

3.2.1 Wat willen we bereiken?

Het weerstandsvermogen is de mate waarin de Provincie Utrecht in staat is om op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen en financiële risico’s - oftewel tegenvallers - op te vangen.

De uitvoering van provinciale activiteiten brengt risico's met zich mee.Van belang is de hoeveelheid risico’s die de provincie wil nemen en de hoogte van de reserve weerstandsvermogen. Het openbaar bestuur speelt zich meer en meer af in een open markt, waarin het aankomt op interactief besturen en actieve participatie. Voorbeelden hiervan zijn garantstellingen, voorfinancieringen en grondaankopen. Hierdoor kunnen grote projecten van maatschappelijk belang worden uitgevoerd of versneld.
Het tijdig signaleren en beheersen van risico’s is hierbij essentieel, waardoor risicomanagement een steeds belangrijker plaats inneemt binnen onze beleidsuitvoering. Als onderdeel van het beleid zorgen we voor voldoende reserves om de voorziene en onvoorziene risico's met financieel gevolg op te vangen. Het beleid is verder vastgelegd in de nota Weerstandsvermogen & risicobeheersing (2016).

Actualiteiten Risicomanagement

  1. Claims ten laste van het weerstandsvermogen

In 2019 zijn er (ten tijde van het samenstellen van de begroting 2020 nog) geen claims ingediend ten laste van de reserve weerstandsvermogen.

  1. Risico's opgenomen in het concernrisicoprofiel

Tot en met begrotingsjaar 2019 werd er een reservering opgenomen voor risico’s buiten het (concern) risicoprofiel van in totaal € 13 miljoen: € 10 miljoen voor Bedrijfsvoeringsrisico’s, € 2 miljoen voor het Energiefonds provincie Utrecht en tenslotte € 1 miljoen voor risico’s bij projecten met voorfinanciering uit het eigen vermogen. Deze reserveringen telden voor 100% mee bij het bepalen van de omvang van het vereiste weerstandsvermogen. Doelstelling is altijd geweest om de risico’s die betrekking hebben op deze reserveringen te betrekken in het (concern)risicoprofiel, waarmee deze reserveringen kunnen vervallen.
In deze begroting 2020 zijn de risico’s die samenhangen met de hiervoor genoemde reserveringen opgenomen in het (concern)risicoprofiel. De reserveringen buiten het concernrisicoprofiel zijn derhalve vanaf deze begroting 2020 niet langer van toepassing.

ga terug