Programma 6. Cultuur en erfgoed

Programmadoel

De provincie Utrecht heeft een aantrekkelijke culturele en cultuurhistorische infrastructuur.

Op basis van het coalitieakkoord, de tussenevaluatie van de cultuur- en erfgoednota (2018) en de Omgevingsvisie ‘in wording’ stellen we begin 2020 een nieuw Cultuur- en erfgoedprogramma vast. Voor cultuur en erfgoed is het jaar 2020 daardoor een overgangsjaar.
Om gelijke tred te houden met de verwachte explosieve groei van de vraag, voortkomend uit de schaalsprong van de regio en de bovengemiddelde culturele interesse van de Utrechters, moet de provinciale culturele infrastructuur op orde blijven en worden versterkt (uitbreiden culturele faciliteiten,  professionalisering van de sector, ruimte voor makers en jong talent). Een sterke culturele regio is hiervoor randvoorwaardelijk. We zetten daarom versterkt in op samenwerking met de regiopartners.
Ingrepen in onze omgeving door bv. de energietransitie en de woningbouwopgave zijn onvermijdelijk. Door cultuur en erfgoed tijdig in ruimtelijke processen te betrekken  kan de aantrekkelijkheid van de omgeving worden geborgd of vergroot (Erfgoed Deal, ontwerpend onderzoek, inzet ontwerpers en creatieven). Hiermee kunnen cultuur en erfgoed bijdragen aan oplossingen voor de grote transitievraagstukken.

Het nieuwe Cultuur- en erfgoedprogramma moet inspelen op al deze lopende en nieuwe maatschappelijke opgaven. Extra ambities voor monumentenzorg, voor cultuur en erfgoed in gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke transities, voor bibliotheken en festivals, extra aandacht voor cultuureducatie en de versterkte samenwerking met gemeenten in het kader van de samenwerking op basis van het culturele regioprofiel  ’Eeuwig jong’, worden daarin uitgewerkt

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 23.888
Baten € -1.527
Saldo € 22.361
ga terug