Overzicht op taakvelden

Geraamde lasten en baten per programma per taakveld

Lasten

Baten

1. Ruimtelijke ontwikkeling

8.1

Ruimtelijke ordening

24.569

-18.926

8.3

Stedelijke vernieuwing

6.466

0

8.9

Ruimte, overige baten en lasten

2.385

0

Subtotaal

33.420

-18.926

2. Landelijk gebied

4.4

Vergunningverlening en handhaving

160

0

4.6

Duurzaamheid

795

0

5.1

Natuurontwikkeling

25.180

-3.724

5.2

Beheer natuurgebieden

21.587

-71

5.3

Beheer flora en fauna

6.926

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

292

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

3.731

0

7.2

Maatschappij

91

0

Subtotaal

58.762

-3.795

3. Bodem, water en milieu

3.1

Waterkeringen

568

0

3.3

Kwantiteit grondwater

3.130

0

3.4

Kwaliteit oppervlaktewater

584

0

3.9

Water, overige baten en lasten

2.272

-1.334

4.1

Bodembescherming

6.957

-2.756

4.2

Luchtverontreiniging

637

0

4.3

Geluidhinder

759

0

4.4

Vergunningverlening en handhaving

9.703

-89

4.5

Ontgronding

26

-26

4.6

Duurzaamheid

83

0

4.9

Milieu, overige baten en lasten

1.686

0

5.9

Natuur, overige baten en lasten

319

0

6.1

Agrarische aangelegenheden

1.250

0

7.2

Maatschappij

100

0

Subtotaal

28.074

-4.205

4a. Economie

4.6

Duurzaamheid

576

0

6.3

Kennis en innovatie

4.119

0

6.4

Recreatie en toerisme

6.453

0

6.9

Regionale economie, overige b&l

6.229

-50

Subtotaal

17.377

-50

4b. Energietransitie

4.6

Duurzaamheid

6.697

0

Subtotaal

6.697

0

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

2.1

Landwegen

59.942

-799

2.2

Waterwegen

2.841

-559

2.9

Verkeer en vervoer, overige b&l

811

0

Subtotaal

63.594

-1.358

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

2.3

Openbaar vervoer

157.767

-30.253

Subtotaal

157.767

-30.253

6. Cultuur en erfgoed

7.1

Cultuur

23.518

-1.527

7.2

Maatschappij

40

0

7.9

Cultuur en maatschappij, overige b&l

330

0

Subtotaal

23.888

-1.527

7. Bestuur en middelen

1.1

Provinciale Staten

2.965

-34

1.2

Gedeputeerde Staten

2.275

0

1.3

Kabinetszaken

550

-216

1.4

Bestuurlijke organisatie

1.884

0

1.5

Interbestuurlijk toezicht op de regio

906

0

1.6

Openbare orde en veiligheid

1.312

-50

1.9

Bestuur, overige baten en lasten

3.711

-70

4.6

Duurzaamheid

273

0

7.2

Maatschappij

713

0

Subtotaal

14.589

-370

Overhead

0.6

Overhead

59.124

-2.279

Subtotaal

59.124

-2.279

Algemene middelen

0.1

Uitkering provinciefonds

0

-220.492

0.2

Opbrengst provinciale belastingen

0

-128.026

0.3

Geldleningen en uitzettingen

0

-59

0.4

Deelnemingen

0

-400

0.5

Algemene dekkingsmiddelen, overige b&l

11.005

0

Subtotaal

11.005

-348.977

Reserves

0.8

Mutaties reserves

37.685

-100.241

Subtotaal

37.685

-100.241

Totaal

511.981

-511.981

Tabel , Geraamde lasten en baten  per programma per taakveld

ga terug