Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.7.1 Versterken van kwaliteit en diversiteit reisvoorzieningen knooppunten

We gaan aan de slag met het uitvoeringsprogramma 2019-2023. Hierin lichten we toe welke knooppunten met prioriteit worden aangepakt en wat voor verbeteringen we daar met onze partners willen realiseren en welke rol wij als provincie willen nemen. In andere programma’s van de provincie, zoals Binnenstedelijke Ontwikkeling, het programma U Ned, het Toekomstbeeld openbaar vervoer en de Provinciale Omgevingsvisie worden de grote ruimtelijke keuzes voorbereid die leidend zijn voor de locaties waar knooppunten worden (door)ontwikkeld. In het programma knooppunten werken we de benodigde kwaliteiten verder uit.

De uitvoering is gebaseerd op 2 pijlers:

1. Reguleren

 • Provincie Utrecht wil de ruimtelijke programmering actiever koppelen aan de bereikbaarheidspotentie van de knooppunten. Bovenlokale afstemming van knooppuntontwikkling op corridor- of netwerkniveau is gewenst en daarin wil de provincie een betekenisvolle rol spelen. In 2020 willen wij een kwartiermaker aanstellen die de mogelijkheden in kaart brengt, met als inzet om in de loop van 2021 met alle betrokken partijen eerste afspraken te kunnen maken, bijvoorbeeld in de vorm van een intentie-overeenkomst.

2. Stimuleren
De kwaliteitsverbetering van knooppunten wil de provincie stimuleren door onder andere:

 • Actieve mede-participatie in knooppuntprojecten: wij verwachten in 2020 de eerste stappen te zetten met de verbetering van knooppunten Woerden en Veenendaal-de Klomp. Nog niet in de zin van concrete uitvoering, maar wel met een basis voor aanpak in de komende jaren. Concrete verbeteringen voorzien wij bij knooppunten in Lexmond en Woudenberg.
 • Financiële ondersteuning door middel van een stimuleringsregeling: In 2020 verwachten wij een bijdrage te leveren aan de aanpassingen t.b.v. de U-Linkknooppunten en knooppunten in Vijfheerenlanden. Grotere investeringen verwachten wij pas over enige jaren toe kunnen doen, omdat het programma zich vooral nog in de eerste aanloopfase begint.
 • De rol van kennismakelaar, inclusief het monitoren van de ontwikkelingen bij knooppunten: provincie wil werken aan relatiebeheer met onze partners en geeft graag invulling geven aan de kennisbehoefte. Daarnaast willen wij in het algemeen het belang van de goede knooppuntontwikkeling onder de aandacht brengen en houden, bijvoorbeeld door inspirerende bijeenkomsten te organiseren.
 • In 2020 willen wij de eerste editie lanceren van een interactieve knooppuntenmonitor in een GIS-omgeving.
 • Wij willen in 2020 onderzoek doen naar de rol van P+R in de toekomst, dit in samenhang met het vraagstuk van parkeren op afstand van het U Ned-programma.   

Beoogd resultaat 2020

 • Vaststelling van een subsidieregeling knooppunten (inclusief ‘zware’ haltes).
 • Formulering van de opdracht voor een kwartiermaker knooppunten, in afstemming met de U10. In Q2 vindt de aanbesteding plaats. Een Plan van Aanpak is in Q3 gereed. Een en ander moet leiden tot een bestuurlijke afspraak voor eind 2021.
 • Opstellen van een uitgewerkt plan voor één overstappunt voor bus (bijvoorbeeld Woudenberg of Lexmond).
 • De provincie participeert actief in de ontwikkeling van tenminste 2 knooppunten. (bijvoorbeeld Bilthoven, Veenendaal de Klomp of Woerden).
 • De eerste versie van een knooppuntenmonitor komt beschikbaar.
ga terug