Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.3.1 Realiseren continu dalende trend aantal verkeersslachtoffers (doden en ernstig gewonden)

In het uitvoeringsprogramma voor verkeersveiligheid zijn de actielijnen uit het mobiliteitsprogramma uitgewerkt: inrichten duurzaam veilig provinciaal wegennet, stimuleringsbijdrage voor verkeersveiligheidsknelpunten op gemeentelijke wegen, verkeerseducatie en voorlichting en versterken verkeershandhaving en innovaties.
We geven ondersteuning aan gemeenten en faciliteren kennisuitwisseling tussen gemeenten (kennisuitwisselingsbijeenkomsten). In samenwerking met hen en het Rijk stellen we een strategisch plan verkeersveiligheid op voor de regio. Dit is een uitwerking van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid.
Bij het oplossen van de verkeersveiligheidsknelpunten op provinciale wegen komt de nadruk te liggen op het voorkomen van ongevallen op plekken die een potentieel risico vormen (proactieve aanpak). We stellen hiervoor in 2020 een prioriteitenlijst vast. Voor het oplossen van veiligheidsknelpunten is in 2020 is 4,2 miljoen euro beschikbaar, die we grotendeels inzetten bij de trajectstudies. Hiernaast stellen we een uitvoeringsverordening op voor een stimuleringsregeling voor een verkeersveiliger gemeentelijke infrastructuur. Dankzij een bijdrage van het Rijk brengen we bij een aantal wegen versneld bermverharding aan.

Vanuit het coalitieakkoord zetten wij stevig in op gedragsverandering via educatie en voorlichting. Hierbij richten wij ons vooral op kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers zoals jongeren, ouderen en fietsers. Met een jaarlijkse toevoeging van €0,5 mln. zorgen we ervoor dat meer kinderen het verkeersexamen doen, er meer aandacht komt voor veilige verkeersdeelname van ouderen en verbinden we acties gericht op veilig gedrag aan infrastructurele aanpassingen.
We blijven producten voor verkeerseducatie en voorlichting aanbieden. Het betreft lopende contracten en nieuwe aanbestedingen. Hierbij verschuiven we het accent naar afleiding in het verkeer en producten gericht op zwakkere verkeersdeelnemers, zoals ouderen.
Onze inzet is om het huidig aantal flitspalen te handhaven, te zorgen voor uitbreiding van het aantal (alcohol)controles. Hierover voeren we overleg met het OM en de politie.

Beoogd resultaat 2020

  • Alle provinciale wegen zijn getoetst op onze (CROW)-verkeersveiligheidsindicatoren.
  • We hebben monitoringssystemen ingericht (snelheid, gedrag en inrichting) om regionaal te prioriteren in de verkeersveiligheidsaanpak.
  • In samenwerking met de politie hebben we minimaal 12 keer gehandhaafd op snelheid, alcohol en afleiding.
  • We leggen langs provinciale wegen 5 km bermverharding (grasbetontegels) aan.
  • We bereiken 65% van alle scholen met onze educatieprojecten.
ga terug