4.3 Verschillenanalyse programma's

Verschillenanalyse Begroting 2020 ten opzichte van Rekening 2018 en Begroting 2019

2018

2019

2020

Verschil 2018

Verschil 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

9.986

14.259

33.420

23.434

19.161

2. Landelijk gebied

45.589

56.111

58.762

13.173

2.651

3. Bodem, water en milieu

20.954

19.987

28.074

7.120

8.087

4a. Economie

13.094

15.008

17.377

4.283

2.369

4b. Energietransitie

1.273

2.090

6.697

5.424

4.607

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

93.607

71.849

63.594

-30.013

-8.255

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

140.541

168.761

157.767

17.226

-10.994

6. Cultuur en erfgoed

22.573

22.434

23.888

1.315

1.454

7. Bestuur en middelen

13.636

18.139

14.589

953

-3.550

Overhead

46.284

48.993

59.124

12.840

10.131

1. Ruimtelijke ontwikkeling

69

0

18.926

18.857

18.926

2. Landelijk gebied

5.921

3.631

3.795

-2.126

164

3. Bodem, water en milieu

5.657

4.537

4.205

-1.452

-332

4a. Economie

1.490

476

50

-1.440

-426

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

1.496

4.664

1.358

-138

-3.306

5b. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

175.017

116.593

30.253

-144.764

-86.340

6. Cultuur en erfgoed

2.000

2.343

1.527

-473

-816

7. Bestuur en middelen

406

2.873

370

-36

-2.503

Overhead

8.510

7.144

2.279

-6.231

-4.865

Tabel, Verschillenanalyse Begroting 2020

Disclaimer: De jaarrekening 2018 is nog niet afgerond. De bevindingen van EY met betrekking tot de jaarrekening 2017 o.a. de verwerking van subsidies, gronden en investeringen van maatschappelijk nut hebben nog impact op de standen van de baten en lasten

Toelichting verschillen ten opzichte van Begroting 2019

Conform het BBV (artikel 19b) dienen in de toelichting op het 'Overzicht van lasten en baten' de aanmerkelijke verschillen te worden toegelicht. Een deel van de verschillen wordt verklaard uit de intensiveringen/nieuw beleid die dit college voorstelt. In de tabel 'Financiële doorrekening coalitieakkoord' in paragraaf 1.3 is dit per programma gedetailleerd beschreven. Daar verwijzen wij u dan ook graag naar.

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling :
Hogere lasten: € 19.161.000

 • € 1,4 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 18,93 mln. hogere lasten Hart van de Heuvelrug. N.a.v. de jaarrekening controle 2017 dient dit via de exploitatie te worden begroot in plaats van alleen op de balans.

Hogere baten: € 18.926.000

 • € 18,93 mln. aan baten Hart van de Heuvelrug. N.a.v. de jaarrekening controle 2017 dient dit via de exploitatie te worden begroot in plaats van alleen op de balans. Het bedrag is opgebouwd uit € 12,515 mln. aan baten en € 6,411 mln. aan saldo onderhanden werk.

Programma 2 Landelijk gebied :
Hogere lasten: € 2.651.000

 • € 6,99 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 1,1 mln. lagere lasten natuurbeheer doordat VHL natuurbeheer in 2020 nog niet is begroot.
 • € 0,9 mln. hogere lasten PAS (in 2019 kasritmeverlaging )
 • € 3,6 mln. lagere lasten AVP voor diverse onderwerpen. Hierbij zitten overigens onderwerpen die weer terugkomen bij de ambities.  
 • € 0,6 mln. hogere lasten biodiversiteit, betreft saldo van diverse onderdelen binnen biodiversiteit o.a.+ € 1,26 mln voor invasieve exoten maar voor andere onderdelen is een lager bedrag begroot.
 • € 0,4 mln. lagere lasten faunabeheer. Dit wordt overigens weer 'gecompenseerd' bij de ambities.
 • € 0,7 mln. overige lagere lasten.

Hogere baten: € 164.000

 • Betreft verkoop grond onder programma Agenda Vitaal Platteland.

Programma 3 Bodem, water en milieu :

Hogere lasten: € 8.087.000

 • € 6,57 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 2,78 mln. hogere lasten AVP bodemdaling.
 • € 0,75 mln. hogere lasten bodemsanering.
 • € 0,90 mln. lagere lasten motie nieuwe stoffen waterkwaliteit
 • € 0,44 mln. lagere lasten PUEV (nog niet begroot in 2020)
 • € 0,66 mln. overige lagere lasten

Lagere baten: € 332.000

 • Betreft € 0,24 mln. lagere baten voor PUEV en € 01, mln. opdrachtgeversunit RUD.

Programma 4a Economie:  

Hogere lasten: € 2.369.000

 • € 7,547 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 0,2 mln. lagere lasten kantorenaanpak
 • € 0,57 mln. lagere lasten MBO realisatie onderwijs/arbeidsmarkt, wordt weer 'gecompenseerd' door intensiveringen/nieuw beleid.
 • € 0,4 mln. lagere lasten economisch beleid.
 • € 0,49 mln. lagere lasten cofinancieringsfonds.
 • € 0,35 mln. lagere lasten EBU, wordt weer 'gecompenseerd' door ambitie.
 • € 0,15 mln. lagere lasten Food Valley. In programma 2 staat is de regiodeal Food Valley begroot als intensivering/nieuw beleid.
 • € 1,6 mln. lagere lasten AVP.
 • € 0,6 mln. lagere lasten recreatie en toerisme.
 • € 0,7 mln. overige lagere lasten.

Lagere baten: € 426.000

 • In 2019 was sprake van een decentralisatie-uitkering voor MKB innovatiestimulering van € 0,35 mln. en nog een incidentele baat van € 0,06 mln., welke niet in 2020 zijn begroot.

Programma 4b Energietransitie :  
Hogere lasten: € 4.607.000

 • € 6,695 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 2,1 mln. lagere lasten i.v.m. vervallen oude programma energietransitie.

Programma 5a Bereikbaarheid (excl.OV) :
Lagere lasten: € 8.255.000

 • € 7,5 mln. onbenut deel kapitaallasten welke worden ingezet voor intensiveringen/nieuw beleid
 • € 7,4 mln. lagere incidentele lasten i.v.m. mobiliteitsprogramma 2014-2018 (5.1 wegen).
 • € 2,14 mln. lagere lasten o.g.v. beheer en onderhoud.
 • € 0,3 mln. hogere lasten i.v.m. goederen vervoer (programmatische aanpak).
 • € 2,7 mln. hogere lasten i.v.m. verkeersveiligheid (programmatische aanpak).
 • € 3,75 mln. hogere lasten i.v.m. fiets (programmatische aanpak).
 • € 1,5 mln. hogere lasten i.v.m. kwaliteit leefomgeving (programmatische aanpak).
 • € 4,31 mln. lagere lasten a.g.v. heroriëntering RVM (uitvoeringsprogramma).
 • € 1,5 mln. hogere lasten i.v.m. knooppunten (programmatische aanpak).
 • € 2,8 mln. hogere lasten i.v.m. mobiliteitsprogramma 2014-2018 (5.8 algemeen)
 • € 0,03 mln. diverse kleine mutaties.

Lagere baten: € 3.300.000

 • Lagere baten a.g.v. heroriëntering RVM (uitvoeringsprogramma).

Programma 5b Bereikbaarheid Openbaar Vervoer :
Lagere lasten: € 10.829.000

 • € 13,1 mln. lagere subsidies door afloop subsidies RUVV vanwege wegvallen BRU hek
 • € 1,7 mln. lagere overhead kosten. Door het wegvallen van het BRU hek worden de overhead kosten nu bij Bedrijfsvoering (Overhead) begroot.
 • € 3,8 mln. hogere onderhoudskosten conform MOP

Lagere baten: € 86.340.00

 • Lagere baat ad € 92,2 mln. BDU bijdrage rijk. Door het wegvallen van het BRU hek wordt dit bedrag vanaf 2020 opgenomen bij de Algemene middelen provinciefonds (conform BBV)
 • Hogere opbrengsten tramverhuur ad € 5,5 mln. door in gebruik name Uithoflijn

Programma 6 Cultuur en erfgoed :
Hogere lasten: € 1.454.000

 • € 6,61 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 0,14 mln.  lagere uitvoeringskosten cultuurnota
 • € 1,4 mln. vervallen budget erfgoedparels. Bij intensiveringen/nieuw beleid is hiervoor € 0,7 mln. opgenomen.
 • € 0,14 mln. vervallen incidenteel budget uit cultuur en erfgoednota voor park vliegbasis Soesterberg.   
 • € 2,36 mln. lagere lasten NHW. Bij intensiveringen/nieuw beleid is hiervoor € 3,9 mln. opgenomen.
 • € 0,236 mln. lagere uren toerekening NHW samenwerking.
 • € 0,19 mln. lagere lasten subsidie-instellingen erfgoediconen door vervallen incidentele aanvulling  vanuit erfgoedparels.  
 • € 0,19 mln. lagere lasten publieksbereik door vervallen incidentele aanvulling vanuit erfgoedparels.
 • € 0,6 mln. overige lagere lasten

Lagere baten: € 816.000

 • Lagere baten doordat er in 2019 sprake was van twee decentralisatie-uitkeringen namelijk voor monumenten en Limes.

Programma 7 Bestuur en middelen:
Lagere lasten: € 3.540.000

 • € 1,4 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 4,5 mln. aan lagere lasten voor Vijfheerenlanden, welke in 2019 waren begroot voor o.a. de ontvlechting van de 6 GR Vijfheerenlanden. In de Begroting 2020 zijn de budgetten voor Vijfheerenlanden als stelpost begroot bij de Algemene Middelen.

Lagere baten: € 2.503.000

 • € 2,5 mln. aan incidentele Rijksbijdragen in 2019 inzake Vijfheerenlanden

Bedrijfsvoering (Overhead) :
Hogere lasten: € 10.131.000

 • € 7,1 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 1,7 mln. aan overheadkosten bedrijfsvoeringsbudget BRU (was als baten begroot)
 • € 1,3 mln. aan kosten traineeprogramma die voorheen onderdeel waren van de beleidsprogramma's

Lagere baten: € 4.865.000

 • € 3,1 mln. lagere baten in verband met tijdelijke leegstand in het Provinciehuis als gevolg van aflopende huurcontracten en de daarop volgende benodigde verbouwing.
 • € 1,7 mln. lagere baten overhead bedrijfsvoeringsbudget BRU (is nu als kosten begroot)

Toelichting verschillen ten opzichte van (concept) Jaarrekening 2018

Programma 1 Ruimtelijke ontwikkeling :
Hogere lasten: € 23.434.00

 • € 1,4 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 18,93 mln. hogere lasten Hart van de Heuvelrug. N.a.v. de jaarrekening controle 2017 dient dit via de exploitatie te worden begroot in plaats van alleen op de balans.
 • € 2,9 mln. aan hogere lasten voor Binnenstedelijke ontwikkeling waarvan € 2,55 mln. meer begroot en € 0,35 mln. onderbesteding.
 • € 0,6 mln. hogere lasten voor Omgevingswet.
 • € 0,4 mln. overige verschillen.

Hogere baten: € 18.857.000

 • €  18,93 mln. aan baten Hart van de Heuvelrug. N.a.v. de jaarrekening controle 2017 dient dit via de exploitatie te worden begroot in plaats van alleen op de balans. De € 18,93 mln. bestaat uit € 12,515 mln. aan baten en €  6,411 mln. aan saldo onderhanden werk (wat administratief is begroot als baten).
 • € 0,03 mln. overige lagere baten.

Programma 2 Landelijk gebied :
Hogere lasten: € 13.173.000

 • € 6,99 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 3,7 mln. hogere lasten Realisatiestrategie natuurvisie (natuurbeheer, biodiversiteit, faunabeheer, accounthouderschap instellingen).
 • € 2,9 mln. hogere lasten PAS.
 • € 1,3 mln. lagere lasten AVP (intensivering/nieuw beleid AVP à € 2,7 mln. niet meegerekend).
 • € 0,9 mln. overige verschillen.

Lagere baten: € 2.126.000

 • € 1,7 mln. lagere baat programma Agenda Vitaal Platteland.
 • € 0,4 mln. overige lagere baten.

Programma 3 Bodem, water en milieu :
Hogere lasten: € 7.120.000

 • € 6,57 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 3,4 mln. hogere lasten AVP bodemdaling.
 • € 2,9 mln. lagere lasten bodemsanering.

Lagere baten: € 1.452.000

 • € 0,6 mln. lagere baten bodemsanering.
 • € 0,29 mln. lagere baten PUEV.
 • € 0,54 mln. overige lagere baten.

Programma 4a Economie :  
Hogere lasten: € 4.283.000

 • € 7,547 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 2,4 mln. hogere lasten in 2018 voor stimuleren recreatieve voorzieningen, betreffende een bijdrage in een baggerproject in Oostelijke Vechtplassen.
 • € 1,6 mln. lagere lasten cofinancieringsfonds.
 • € 0,5 mln. hogere lasten vergroten investeringsvermogen OMU.
 • € 1,1 mln. lagere lasten recreatieschappen (€ 0,4 mln. aan intensivering/nieuw beleid niet meegerekend)
 • € 0,9 mln. hogere lasten  evenementenbudget (Vuelta).
 • € 0,4 mln. overige verschillen.

Lagere baten: € 1.440.000

 • € 1,0 mln. betreft een uitkering van het rijk in 2018 voor Innovatiestimulering Topsector.
 • € 0,15 mln. in 2018 ontvangen voor afrekening zwemwater nabij de Put/Middelwaard te Vianen.
 • € 0,29 mln. overige verschillen.

Programma 4b Energietransitie :
Hogere lasten: € 5.424.000

 • € 6,695 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 1,27 mln. lagere lasten i.v.m. vervallen oude programma energietransitie.

Baten: n.v.t.

Programma 5a Bereikbaarheid (excl. OV) :
Lagere lasten: € 30.013.000

 • Wegen -/- € 24,3 mln. (5.1)

- Lagere lasten doordat in 2018 een substantieel bedrag aan subsidie verplichtingen was toegekend m.b.t. het mobiliteitsprogramma 2014-2018. Deze verplichtingen doen zich in 2020 niet voor.

- Lagere lasten project NRU doordat de lasten in voorgaande jaren zijn verantwoord.

 • Algemeen -/- € 7,3 mln. (5.8)

- Lagere lasten programma VERDER doordat de lasten in voorgaande jaren zijn verantwoord.

 • Kwaliteit Leefomgeving + € 1,4 mln. (5.5) conform mobiliteitsprogramma.
 • Overige mutaties -/- € 0,2 mln.

Lagere baten: € 138.000

 • Overige mutaties: -/- € 0,14 mln.

Programma 5b Bereikbaarheid Openbaar Vervoer :
Hogere lasten: € 17.391.000

 • Lagere lasten subsidies RUVV à € 26,8 mln. vanwege wegvallen BRU hek
 • Hogere kapitaallasten à € 19,5 mln. door ingebruikname investeringen zoals Uithoflijn en tramremise.
 • Hogere uitgaven à € 17,4 mln. voor de concessies OV incl. regiotaxi, o.a. veroorzaakt door indexering
 • Hogere uitgaven à € 4,1 mln. voor beheer en onderhoud conform het MOP
 • Opname Bijdrage OV à € 2,7 mln. conform het Mobiliteitsprogramma, dit was nog niet aanwezig in 2018

Lagere baten: € 144.764.000

 • Door het wegvallen van het BRU hek wordt de BDU bijdrage in de begroting 2020 gepresenteerd bij de Algemene Middelen, het verschil ten opzicht van 2018 bedraagt € 92,2 mln.
 • In 2018 is een groot deel van de nog niet ingezette BDU gelden vanuit de balans ingezet, hierdoor was er sprake van een hogere baat à € 62,7 mln. ten opzichte van begroting 2020.
 • Hogere opbrengst tramverhuur à € 5,5 mln. vanwege de in gebruik name van de Uithoflijn

Programma 6 Cultuur en erfgoed :
Hogere lasten: € 1.315.000

 • € 6,61 mln. aan intensiveringen /nieuw beleid.
 • € 0,6 mln. lagere lasten ruimtelijk erfgoedbeleid.
 • € 2,1 mln. vervallen budget erfgoedparels (€ 0,7 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid niet meegerekend).
 • € 1,6 mln. lagere lasten NHW (het bestaande programma NHW is in 2020 opgenomen als intensivering/nieuw beleid).
 • € 0,9 mln. hogere lasten kleinschalige festivals. In 2018 geen lasten.  
 • € 0,5 mln. lagere lasten Limessamenwerking (€ 0,2 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid niet meegerekend).  
 • € 0,8 mln. lagere lasten subsidies cultuur.
 • € 0,6 mln. overige lagere lasten

Lagere baten: € 473.000

 • Lagere baten doordat er in 2018 sprake was van € 375.000 aan baten voor Limes en nog een aantal kleinere overige baten.

Programma 7 Bestuur en middelen:
Hogere lasten: € 953.000

 • € 1,4 mln. aan intensiveringen/nieuw beleid
 • € 0,2 mln. hogere lasten als gevolg van uitbreiding formatie.
 • € 0,53 mln. hogere lasten als gevolg van overboeking in 2018 naar boekjaar 2017 als gevolg van gemaakte kosten welke gemaakt zijn en thuishoren in 2017 in plaats van 2018.
 • € 0,13 mln. hogere lasten begroot in 2020 als gevolg van onderschrijding van aantal GS budgetten in 2018 (begroting 2020 is v.w.b. GS wel gelijk aan begroting 2018).
 • € 0,2 mln. lagere lasten inzake IPO als gevolg van aangepaste begroting IPO in 2018.
 • € 0,2 mln. lagere lasten als gevolg van aanschaf managementtool "Project Presto/ERP" in 2018.
 • € 0,4 mln. lagere kosten inzake bijdrage in 2018 aan Gemeente Amersfoort met betrekking tot Koningsdag Amersfoort 2019.
 • € 0,26 mln. lagere accountantslasten (en € 0,14 mln. ten opzichte van begroting 2018) in verband met aanvullende accountantswerkzaamheden ten behoeve van onderzoek naar Uithoflijn.
 • € 0,1 mln. lagere lasten als gevolg van gemaakte kosten in 2018 voor verkiezingscampagne 2019.
 • € 0,04 mln. lagere lasten van overige mutaties.

Lagere baten: € 36.000

 • De lagere baten ten opzichte van de jaarrekening 2018 verder niet verklaard gezien de geringe afwijking.

Bedrijfsvoering (Overhead) :
Hogere lasten: € 12.840.000

 • € 2,6 mln. hogere lasten in verband met traineeprogramma (€ 2,2 mln.), P-opgave (€ 0,3 mln) en integriteitsbeleid (€ 0,14 mln.).
 • € 1,6 mln. lagere lasten inzake ICT als gevolg van aanpassing in 2018. In 2018 onder andere projectkosten inzake VIPU en digitale dienstverlening.
 • € 1,9 mln. hogere lasten met name in verband met vitaliteitspact (€ 1 mln.) en concernopdrachten (€ 0,6 mln.).
 • € 0,8 mln. lagere lasten in verband met incidenteel concern project directie - overhead inzake informatieveiligheid in 2018.
 • € 0,4 mln. lagere kosten als gevolg van onderbesteding. Het POB budget is vanaf 2019 verhoogd naar € 724.000.
 • € 1,8 mln. hogere lasten in verband met het opnemen van de overhead kosten inzake BRU bij Overhead.
 • € 5,5 mln. hogere lasten in verband met aanpassing en verhoging afdelingsbegroting in 2019 en intensiveringen/nieuw beleid
 • € 3,2 mln. hogere lasten met betrekking tot personeel door onder andere verwerking nieuwe CAO 2019-2020 en aanpassing afdelingsbegroting.
 • € 0,26 mln. lagere laste van overige mutaties.

Lagere baten: € 6.231.000

 • € 3,1 mln. lagere baten in verband met vertrekkende huurders, waardoor tijdelijke leegstand van een aantal verdiepingen van het Provinciehuis.
 • € 1,8 mln. lagere baten als gevolg van wegvallen bijdrage bedrijfsvoeringsbudget BRU. Het BRU hek (€ 1,7 mln.) werd jaarlijks vanuit Mobiliteit overgeboekt naar Overhead.
 • Diverse overige kleine mutaties.
ga terug