Programma 4b. Energietransitie

Programmadoel

Dit programma bestaat volledig uit nieuw beleid en richt zich op de uitvoering van de afspraken die in het energieakkoord, het coalitieakkoord en het klimaatakkoord zijn gemaakt met betrekking tot besparing van energie en het opwekken van duurzame energie. Wel is een deel van dit programma een voortzetting of opschaling van activiteiten uit de aflopende Energieagenda 2016-2019. Een belangrijk overkoepelend doel voor 2020 is om de uitvoering van het nieuwe programma Energietransitie op te zetten, inclusief de benodigde organisatie, aansturing en monitoring. Uitgangspunt hiervoor zal het nieuwe programmaplan zijn dat naar verwachting nog in 2019 aan uw Staten zal worden voorgelegd.

Het programma heeft tot doel om de energietransitie te versnellen. Daartoe zijn inspanningen voorzien die geheel vanuit het programma worden gerealiseerd en nadrukkelijk ook inspanningen die met de andere programma’s en beleidsterreinen zullen worden uitgevoerd. De provincie Utrecht zal daarnaast zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om besparen en verduurzamen.

De energietransitie is een systeemverandering. We werken daarom nauw samen met een groot aantal partners om gezamenlijke doelen te verwezenlijken. Dat vraagt om wendbaarheid en flexibiliteit in het programma en tussentijdse doelen, zonder de nieuwe doelen uit het coalitieakkoord uit het oog te verliezen. In deze coalitieperiode richten we ons op 9% energiebesparing en 16% duurzame energieopwekking in 2023. Het realiseren van deze doelen is een gezamenlijke opgave waar ook de inzet van medeoverheden en andere partijen uit het klimaatakkoord randvoorwaardelijk voor is.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 6.697
Baten € 0
Saldo € 6.697
ga terug