Doelenboom in één oogopslag

Ambitie

Hoofddoelstellingen

1. RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

1.1 Integraal ontwikkelen ruimtelijk beleid

1.2 Zorgdragen aantrekkelijke steden en dorpen

1.3 Stimuleren integrale (gebieds)ontwikkeling

1.4 Provincie is omgevingswet-proof

2. LANDELIJK GEBIED

2.1 Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

2.2 Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap

2.3 Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

2.4 Bevorderen duurzame landbouw

2.5 Versterken leefbaarheid landelijk gebied

3. BODEM, WATER EN MILIEU

3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwatersysteem

3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

4a. ECONOMIE

4.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties

4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

4.3 Vergroten innovatiekracht

4.4 Stimuleren internationalisering

4.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen

4.6 Vrijetijdseconomie

4.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen

4.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme

4.9 Realiseren transitie circulaire economie

4b. ENERGIETRANSITIE

4b.1 Energie besparen

4b.2 Duurzame energie

4b.3 De provincie geeft het goede voorbeeld

5a. BEREIKBAARHEID (excl. OV)

5.1 Provinciale wegen

5.2 Goederenvervoer

5.3 Verkeersveiligheid

5.4 Fiets

5.5 Kwaliteit van de leefomgeving

5.6 Smart Mobility

5.7 Knooppunten

5.8 Bereikbaarheid algemeen

5b. BEREIKBAARHEID OPENBAAR VERVOER

5b.1 Openbaar vervoer

6. CULTUUR EN ERFGOED

6.1 Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

6.2 Zorg dragen voor erfgoed samen met partners (hebben en houden)

6.3 Beleefbaar maken van cultuur en erfgoed (promoten en profileren)

6.4 Vergroten culturele basisvaardigheden (kennen en kunnen)

7. BESTUUR EN MIDDELEN

7.1 Verbeteren Provinciale Staten

7.2 Bevorderen goed openbaar bestuur (CvdK)

7.3 Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

7.4 Versterken regionale uitvoeringskracht
(over bestuurlijke grenzen heen)

7.5 Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

7.6 Voeren van dagelijks bestuur (GS)

7.7 Archiefbewaarplaats en toezicht op informatiebeheer

ga terug