Staat van begrotingssubsidies

STAAT VAN BEGROTINGSSUBSIDIES 2020 - 2023

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2 Landelijk gebied

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht, Scholing en kennisvergroting Groene Vrijwilligers

47

Het Utrechts Landschap (natuur en landschap) *1*4

617

617

617

617

IVN inzake natuur- en milieu-educatie *1*4

175

175

175

175

Landschap Erfgoed Utrecht (natuur en Landschap)*1*4

276

276

276

276

Stichting Faunabeheereenheid *2*4

375

375

375

375

Stichting Vogelopvang *1*4

11

11

11

11

subtotaal

1.501

1.454

1.454

1.454

3 Bodem, water en milieu

Stichting Natuur en Milieufederatie Utrecht (natuur- en milieu-educatie) *1*4

297

297

297

297

subtotaal

297

297

297

297

4a Economie

EBU *3

300

subtotaal

300

-

-

-

6 Cultuur en erfgoed

Stichting Monumentenwacht *1*4

626

626

626

626

BiSC *1*4

1.792

1.792

1.792

1.792

Het Utrechts Landschap (erfgoed) *1*4

118

118

118

118

Landschap Erfgoed Utrecht (STAMU) *1*4

81

81

81

81

Landschap Erfgoed Utrecht Erfgoededucatie *1*4

265

265

265

265

Landschap Erfgoed Utrecht *1*4

770

770

770

770

Stichting Utrechtse Molens *1*4

280

280

280

280

Jeugdcultuurfonds *1*4

35

35

35

35

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht *1*4

34

34

34

34

Stichting Kunst Centraal Cultuureducatie met kwaliteit *1*4

1.423

1.423

1.423

1.423

Stichting Mooi Sticht *1*4

95

95

95

95

Stichting Kasteel Amerongen *1*4

102

102

102

102

Stichting restauratie opleidingsprojecten *1*4

21

21

21

21

Stichting Slot Zuylen *1*4

112

112

112

112

subtotaal

5.754

5.754

5.754

5.754

Totaal

7.852

7.505

7.505

7.505

Toelichting op de asterisks (*):

*1 De subsidies worden, op basis van een meerjarenuitvoeringsplan voor de periode 2017-2020, in één keer verleend met maximale voorschotten conform de jaarplakken.

Zie ook Statenvoorstel Cultuurnota met bijlage Draaiboek aansturing partnerinstelling
d.d. 18-04-2016 (PS2016BEM06). Toekenning 2020 en verder is nog ondervoorbehoud goedkeuring PS. Alleen partnerinstellingen komen in aanmerking voor meerjarige subsidie verlening.

*2 de Stichting ontvangt een meerjarige beschikking voor 2019 én 2020.

*3 EBU, Betreft maximum bedrag, kan mogelijk lager worden i.v.m. komst van ROM.

*4 2021/2022 is indicatief, toekenning zal plaatsvinden na de evaluatie en nieuwe besluitvorming in 2019

*5 Werkgeversaanpak KTA U Ned :
In het kader van U Ned is er met het Rijk een Korte Termijn Aanpak (KTA) overeen gekomen om de bereikbaarheid in de regio te verbeteren. Een onderdeel van deze aanpak is het continueren van de samenwerking met werkgevers op het vlak van duurzame mobiliteit. Hiermee zijn in de programma’s Beter Benutten (Vervolg) goede resultaten geboekt. Het betreft een cofinanciering voor maximaal de helft van de te maken kosten.

ga terug