Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.5 Kwaliteit van de leefomgeving

Mobiliteit is verweven met de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening, natuur en landschap, economie en welzijn. Bij mobiliteitsvraagstukken vindt vanuit een brede context (mens, markt, milieu) een zorgvuldige afweging plaats, waarbij we ons handelen niet willen afwentelen in plaats en tijd.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 2.539
Baten € 0
Saldo € 2.539
ga terug