4.4 Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Structurele baten en lasten worden in beginsel jaarlijks in de begroting, meerjarenraming en jaarrekening opgenomen. Onder incidenteel verstaan we baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen. De incidentele lasten komen meestal via de besluitvorming over nieuw beleid tot stand, vaak via de Kadernota. Incidentele baten zijn de onttrekkingen uit reserves, niet-structurele specifieke uitkeringen en bijdrage van derden. Er zijn twee uitzonderingen:

  1. Meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt met een staten- en/of toekenningsbesluit zijn incidenteel.
  2. Reguliere onttrekkingen uit dekkingsreserves zijn structureel.

Een meer gedetailleerde uitwerking van de classificatie van incidenteel of structureel is beschreven in het 'Kader incidenteel-structureel' in de Kadernota 2019.

Om de baten en lasten van de begroting goed te kunnen beoordelen is inzicht in het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de incidentele baten en lasten nodig. Indien de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten is er sprake van 'materieel' begrotingsevenwicht.

Meerjarig beeld van structurele en incidentele lasten en baten

2020

2021

2022

2023

Structurele lasten

381.825

395.004

387.755

405.652

Stortingen in reserves

Totaal lasten

381.825

395.004

387.755

405.652

Structurele baten

-30.935

-33.131

-35.231

-32.835

Algemene dekkingsmiddelen

-348.977

-355.565

-363.871

-373.550

Onttrekkingen aan reserves

-1.936

-1.936

-1.936

-1.936

Totaal baten

-381.848

-390.632

-401.038

-408.321

Saldo structurele lasten en baten

-23

4.372

-13.283

-2.669

Incidentele lasten

92.472

81.406

85.241

61.735

Stortingen in reserves

37.685

8.741

9.546

30.847

Totaal lasten

130.157

90.148

94.787

92.582

Incidentele baten

-31.828

-23.128

-19.900

-21.412

Onttrekkingen aan reserves

-98.305

-71.392

-61.604

-68.501

Totaal baten

-130.133

-94.520

-81.504

-89.913

Saldo incidentele lasten en baten

23

-4.372

13.283

2.669

Tabel, Meerjarig beeld incidenteel en structureel

Leeswijzer tabel
De baten zijn in bovenstaande tabel als negatieve bedragen gepresenteerd. Dit moet wordt gelezen als een positief/voordelig getal. Ter verduidelijking zijn de gepresenteerde saldi hierna tekstueel toegelicht:

  • Saldo structurele lasten en baten is een positief/voordelig getal (als voorbeeld 2023: € 408.321 minus € 405.652 = € 2,669 mln. structureel voordelig saldo).
  • Saldo incidentele lasten en baten is een negatief/nadelig getal (als voorbeeld 2023: € 89.913 minus € 92.582 = € 2,669 mln. incidenteel nadelig saldo).
  • Netto begrotingssaldo is gelijk aan 0, omdat de begrotingsresultaten per jaarschijf zijn verrekend met de Saldireserve. De begrotingssaldo per jaarschijf zijn toegelicht bij het onderdeel 'Mutaties reserve Algemene Middelen' in de Financiële begroting.

Structureel
Uit bovenstaande tabel blijkt voor de jaren 2020, 2022 en 2023 een 'materieel' begrotingsevenwicht, omdat de structurele lasten worden gedekt door de structurele baten.

Een verklaring voor de forse stijging in het structurele lasten en baten in 2019 naar 2020, is te verklaren door het wegvallen van het hekwerk BRU. Hierdoor wordt de voormalige decentralisatie uitkering voor BRU onderdeel van de algemene dekkingsmiddelen van de provincie. De bijbehorende lasten worden daardoor ook als structureel beschouwd.

Incidenteel
Door het wegvallen van het hekwerk BRU dalen de incidentele lasten en baten vanaf 2020. Daarnaast vinden uitgaven plaats die gedekt worden uit reserves, vooral binnen programma's Landelijk gebied en Bereikbaarheid.

ga terug