Belangrijkste ontwikkelingen in 2020

Voorwoord

De programmabegroting 2020 inclusief de meerjarenbegroting 2021 tot en met 2023 is een eerste uitwerking van het coalitieakkoord ‘Nieuwe Energie voor Utrecht’. Wij willen een provincie Utrecht waarin het voor iedereen - nu en in de toekomst - goed en op alle manieren gezond leven, wonen, werken en recreëren is. Een provincie die wordt gekenmerkt door een grote veelzijdigheid en kwaliteit. Juist daarin ligt onze kracht.

In de programmabegroting 2020 geven wij aan wat we willen bereiken, wat we daarvoor gaan doen en hoeveel middelen we daarvoor nodig hebben. De druk op de beperkte fysieke en financiële ruimte in Utrecht is groot. Daarom moeten we heldere keuzes maken.

De opgaven zijn veelomvattend en urgent. Dit betekent dat wij de komende vier jaar richting geven, de regie nemen en doorpakken. We kijken daarbij, waar nodig en wenselijk, breder dan de provinciale kerntaken en kiezen voor meer samenhang tussen de opgaven en een gebiedsgerichte aanpak. Dit alles vereist gezonde financiën met heldere financiële kaders en een slagvaardige ambtelijke organisatie.

Dit college wil op een enthousiaste en daadkrachtige wijze samen met inwoners, bedrijven en organisaties werken aan een gezonde en duurzame leefomgeving in onze unieke provincie. We hebben aandacht voor gezonde groei en de fysieke ruimte. Het welbevinden van mensen - ook het sociale - staat voorop, zowel van huidige als toekomstige generaties.

We geven ruimte aan anderen en doen dat zelfbewust met oog voor de eigen verantwoordelijkheid. We werken op basis van openheid, zijn duidelijk en bespreken dilemma’s. Het doel hiervan is om oplossingen te vinden voor onze opgaven en daarin keuzes te maken.  

Honderden ambtenaren steken met ons de handen uit de mouwen en verdienen een basis die op orde is om vanuit te werken. Daarom investeren wij in de provinciale organisatie.

Uit de beleidskeuzen die wij met deze begroting aan u voorleggen blijkt dat wij grote nieuwe ambities hebben. Dat moet en dat kan ook. De economie floreert, de rentestand schommelt rond de nul en het Rijk investeert fors in o.a. de woningbouw en het klimaatakkoord. Ook groeit naar verwachting de komende jaren het provinciefonds.

Kortom alle reden om NU te investeren in energietransitie, woningbouw, klimaatadaptatie en biodiversiteit, het bevorderen van doorstroom in het OV en fietsgebruik, de economie van morgen en het tegengaan van bodemdaling.

College van Gedeputeerde Staten van Utrecht            Utrecht, 24 september 2019

ga terug