Leeswijzer en vernieuwingen in de begroting 2020

Vernieuwingen

In de Kadernota 2020-2023 is toegezegd een aantal veranderingen door te voeren in de Begroting 2020. Dit betreft onderstaande veranderingen:

Beleidsdocumenten
Per programma is een nieuw onderdeel toegevoegd, genaamd 'Beleidsdocumenten'. In dat onderdeel noemen we de belangrijkste door Provinciale Staten vastgestelde beleidsdocumenten die relevant zijn voor de beleidsdoelen.

Indicatoren per beleidsdoel
Voor verschillende beleidsdoelen zijn er indicatoren opgesteld. In de beleidsprogramma's worden deze indicatoren getoond bij het beleidsdoel waar dit betrekking op heeft.

Doelenboom
De doelenboom is de basis voor de beleidsdoelen in de programma's. De schematische weergave van de doelenboom van een programma is nu in ieder programma afzonderlijk opgenomen. Dit maakt de relatie tussen het programmadoel en het meerjarendoel duidelijker. Daarnaast is een samenvattend overzicht van de beleidsdoelen per programma opgenomen in de bijlage onder 'Doelenboom in één oogopslag'.

Meerjarig verloop reserves
In de Kadernota 2020-2023 hebben we het voornemen geuit om het meerjarenverloop van de reserves duidelijker te laten zien door dit grafisch weer te geven. Bij het opstellen van deze begroting is dat echter niet haalbaar gebleken. De (technische) uitwerking hiervan en de koppeling naar de website waar de begroting wordt getoond vergt meer inzet dan vooraf werd ingeschat. In aanloop naar de Kadernota 2021-2024 verwachten we dit alsnog te kunnen realiseren.

Naast bovenstaande toegezegde veranderingen zijn er nog een tweetal wijzigingen doorgevoerd in de Begroting 2020.

Nieuw beleidsprogramma Energietransitie
In het coalitieakkoord "Nieuwe energie voor Utrecht" is aangegeven dat een belangrijke ambitie voor dit college is om voortvarend aan de slag te gaan met duurzame energie en energiebesparing. Daar worden dan ook substantiële, structurele middelen aan toegekend in deze begroting. Om dit speerpunt ook in de rapportages richting Provinciale Staten tot uitdrukking te brengen is het voormalige programma 4. Economie en energie gesplitst naar een programma 4a. Economie en 4b. Energietransitie.

Meerjareninvesteringsplan (MIP) en Meerjarenonderhoudsplan (MOP)
In de programma's 5a. Bereikbaarheid (excl. OV) en 5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer en in het overzicht Bedrijfsvoering (Overhead) worden investeringen gedaan. Om inzicht te geven in de lopende en/of voorgenomen investeringen is dit bij genoemde programma's apart inzichtelijk gemaakt. De toelichting op het MIP 2020-2024 van Mobiliteit is vrij uitgebreid. Vanwege de leesbaarheid van dit document is er om die reden voor gekozen dit in de bijlage 'Meerjarig Investeringenplan (MIP) Mobiliteit' van deze begroting te presenteren.

Daarnaast is er ook sprake van onderhoud aan kapitaalgoederen die in het bezit zijn van de Provincie Utrecht. Voor dergelijke kapitaalgoederen is een meerjarenonderhoudsplan opgesteld dat inzicht geeft in de verwachte uitgaven. De verwachte onderhoudsbedragen zijn in het overzicht Bedrijfsvoering (Overhead) gepresenteerd direct na de investeringen. De toelichting op het MOP 2020-2024 van Mobiliteit is vrij uitgebreid. Vanwege de leesbaarheid van dit document is er om die reden voor gekozen dit in de bijlage 'Meerjarig Onderhoudsplan (MOP) Mobiliteit' van deze begroting te presenteren.

Tot slot is in de verplichte paragraaf 'Onderhoud kapitaalgoederen' ook één en ander hierover opgenomen.

ga terug