Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.5.1 Verminderen en voorkomen negatieve effecten van mobiliteit op kwaliteit leefomgeving

Klimaat en verkeer
In de uitvoeringsprogramma's van het mobiliteitsprogramma hebben we onze ambities en afspraken over het klimaatbeleid voor verkeer uitgewerkt, waaronder laadinfrastructuur voor elektrische auto’s, het stimuleren/faciliteren van ‘Smart Mobility’ en energiezuinig en emissievrij vervoer. Ook werken we de ambities uit het coalitie akkoord over de energietransitie in relatie tot mobiliteit verder uit in 2020. Dit mede in het licht van het Klimaatakkoord. Een belangrijk deel van de daaruit voortvloeiende maatregelen moet worden gerealiseerd op regionaal en lokaal niveau. Om de regionale uitvoering van het Klimaatakkoord voor mobiliteit vorm te geven, wordt per regio een programma voor slimme en duurzame mobiliteit opgezet (regionale programma’s genoemd), met een landelijke equivalent (nationaal programma). Hierin participeren gemeenten, provincies, Rijksoverheid, private partijen als werkgevers en dienstaanbieders en andere regionale stakeholders als onderwijsinstellingen en ziekenhuizen. De programma’s geven sturing aan de uitvoering van maatregelen uit het Klimaatakkoord voor mobiliteit, monitoren de voortgang en sturen bij waar nodig.

Lucht, geluid en inpassing
We voeren de maatregelen uit zoals opgenomen in het Actieplan Omgevingslawaai (AOL). Bij de trajectaanpak realiseren we maatregelen (geluidsreducerend asfalt, schermen, gevelmaatregelen en innovatie) om het aantal geluidsbelaste woningen te verminderen. Dit conform de doelmatigheidscriteria zoals vastgesteld in het AOL. We voeren de activiteiten uit die zijn vastgesteld in de Uitvoeringsagenda van de Samenwerkingsagenda luchtkwaliteit. Ook realiseren we de maatregelen zoals opgenomen in het programma oversteekbaarheid fauna. Ook evalueren we dit programma (looptijd 2017-2020) en stellen we een nieuwe programma op.

Beoogd resultaat 2020

  • Opstellen van een regionaal programma slimme en duurzame mobiliteit als uitwerking van het klimaatakkoord.
  • In 2020 gaan we een proef doen met het opwekken van energie uit fietspaden. Het betreft het fietspad langs de N417 tussen Maartensdijk en Hollandsche Rading en het fietspad langs de N225 tussen Driebergen en Rhenen. Op beide paden worden op een kort traject zonnepanelen aangebracht op het wegdek.
  • Bij 50 geluidsbelaste woningen zijn maatregelen genomen.
  • Realisatie van voorzieningen conform het programma oversteekbaarheid fauna.
  • Opstellen van een nieuw programma oversteekbaarheid fauna.
ga terug