Programma 5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

5.3 Verkeersveiligheid

Een substantiële verlaging van het aantal verkeersslachtoffers kan niet worden gerealiseerd met één maatregel of oplossing. Als provincie zetten we daarom in op een combinatie van de 3 E’s:

  • Engineering (een duurzaam veilige weginrichting);
  • Education (educatie en voorlichting); en
  • Enforcement (handhaving).

Hierbij richten we ons in het bijzonder op kwetsbare verkeersdeelnemers.
Vanuit het coalitieakkoord zetten wij stevig in op gedragsverandering via educatie en voorlichting. Hierbij richten wij ons vooral op kwetsbare groepen en verkeersdeelnemers zoals jongeren, ouderen en fietsers. Met een jaarlijkse toevoeging van €0,5 mln. zorgen we ervoor dat meer kinderen het verkeersexamen doen, er meer aandacht komt voor veilige verkeersdeelname van ouderen en verbinden we acties gericht op veilig gedrag aan infrastructurele aanpassingen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 4.328
Baten € 0
Saldo € 4.328
ga terug