Programma 3. Bodem, water en milieu

3.2.1 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

Kaderrichtlijn Water (KRW) 
In 2020 werken we samen met de waterschappen aan het opstellen van de nieuwe set KRW-doelen voor het derde stroomgebiedbeheerplan, dat in 2021 zal worden vastgesteld. Ook zetten we in op het stimuleren van KRW-doelbereik. Dit doen we door het stimuleren van projecten die ook een waterkwaliteitsbelang dienen via agrarisch natuur-en waterbeheer, POP3-subsidies. We verschaffen  in 2020 of 2021 de resterende begrotingssubsidies aan de waterschappen voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (uitvoering van motie 27, 2017).  

Overig water 
In 2018 is in een samenwerkingsovereenkomst met de waterschappen afgesproken te komen tot regionale doelen voor het overig water. De implementatietermijn voor deze doelen is 2021-2027. De doelen voor de eerste gebieden zullen in het regionaal waterprogramma worden opgenomen.

Regionaal Waterprogramma
In 2021 gaat de Omgevingswet in werking. De waterkwaliteitsdoelen voor de KRW uit het BWM-plan landen in een regionaal waterprogramma. Tegelijkertijd vind een herziening van deze doelen plaats, zodat in 2022 de nieuwe KRW-doelen in het regionaal waterprogramma van kracht kunnen gaan. De waterkwaliteitsdoelen voor het overig water worden ook in deze regionale waterplannen opgenomen. 

Medicijnresten en microplastics 
Naast KRW-doelen heeft de provincie Utrecht ook te maken met nieuwe uitdagingen zoals medicijnresten en nieuwe stoffen in ons oppervlaktewater. Een aanpak voor deze nieuwe problemen wordt  samen met de vier Utrechtse waterschappen en Rijkswaterstaat, binnen de Samenwerkingsagenda Water ontwikkeld. In 2020 worden de projecten gecontinueerd die in 2019 zijn opgestart voor het tegengaan van microplastics in het milieu. Waar mogelijk worden nieuwe projecten opgestart.

Beoogd resultaat 2020

  • De concept doelen voor het derde stroomgebiedbeheerplan zijn in concept vastgesteld.
  • Tenminste voor één waterschap de doelen voor de overige wateren opstellen en vastleggen in het concept regionaal waterprogramma. 
ga terug