Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

We intensiveren op het gebied van Gezonde Leefomgeving door het aanjaagprogramma om te zetten in een nieuw programma. Een fijne en gezonde leefomgeving is een van de speerpunten van het nieuwe coalitie akkoord. Om een bijdrage te leveren aan gezond leven in een stedelijke regio wordt het programma gezonde leefomgeving geïntensiveerd. Gezondheid staat centraal in ons omgevingsbeleid, in gebiedsontwikkelingen en in mobiliteitsbeleid. De WHO-normen voor lucht en geluid hanteren we daarbij als streefwaarden.
Gezondheid wordt hiermee een integraal onderdeel van provinciaal beleid en gemeenten worden ondersteund om gezondheid op te nemen in hun beleidsvoornemens. Tevens worden door middel van innovaties inwoners aangemoedigd om zich gezonder te gedragen.

In de ambities voor 2023 in het coalitieakkoord (gezonde economie)  staat dat we inspelen op regiodeal Utrecht-Amersfoort die het rijk in verschillende tranches voorbereidt en vormgeeft.
Op 9 september 2019 is door het ministerie van LNV de derde tranche regiodeals opengesteld. Er kunnen tot 1 december 2019 voorstellen worden ingediend waarbij ‘brede welvaart’ het kernbegrip is. Samen met de regio en in overleg met de ministeries LNV en EZK wordt een voorstel gemaakt. Indien het rijk middelen beschikbaar stelt voor de regio is 50% regionale cofinanciering nodig. Een deel van de benodigde middelen is opgenomen in deze begroting. Een ander deel moet nog worden uitgewerkt en is om die reden opgenomen in de tabel met nog nader uit te werken voorstellen.

Het coalitieakkoord leidt verder tot de volgende nieuwe of geïntensiveerde beleidsvelden:

  • De kwaliteitsimpuls voor de RUD vraagt om intensivering van middelen.
  • Nieuw is ook de aandacht voor hoogspanningskabels ondergronds maken en voor verwijderen van asbestdaken.

Voor beide bovenstaande punten geldt dat een deel hiervan is opgenomen in deze begroting en een ander deel nog moet worden  uitgewerkt. Dat deel is opgenomen in de tabel met nog nader uit te werken voorstellen.

Verder is nieuw dat we in 2020 een sociale agenda vast stellen om veerkracht, inclusiviteit, participatie en acceptatie van kwetsbare groepen te versterken en eenzaamheid, discriminatie en laaggeletterdheid te bestrijden. Nabijheid en toegankelijkheid van onderwijs en zorg zijn essentieel. In de sociale agenda maken we concreet verbinding met alle beleidsterreinen van de provincie. Voor de provincie Utrecht betekent het dat dit (nieuwe) thema expliciet wordt gemaakt.
Eind 2019 worden de contouren en de belangrijkst aandachtspunten voorgelegd en vastgesteld, die worden gebruikt om in 2020 de sociale agenda op en vast te stellen, waarin tevens een voorstel voor eventuele financiering voor de rest van de collegeperiode is opgenomen.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 15.797
Baten € -115
Saldo € 15.682
ga terug