Programma 3. Bodem, water en milieu

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

3. BODEM, WATER EN MILIEU

3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

3.1.1. Toezicht houden op waterschappen veilige keringen

3.1.2 Meenemen kansrijke meekoppelkansen dijkversterking

3.1.3 Voorbereiden op gevolgen overstromingen

3.1.4 Aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptatie

3.2 Zorgdragen goede zoetwatervoorziening en kwaliteit oppervlaktewater

3.2.1 Verbeteren kwaliteit oppervlaktewater

3.2.2 Zoetwatervoorziening op orde krijgen en houden

3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwatersysteem

3.3.1 Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit

3.3.2 Benutten energie uit ondergrond

3.3.3 Zorgdragen voor voldoende grond- en drinkwater

3.3.4 Vormgeven duurzame gebiedsgerichte aanpak bodem en ondergrond

3.4 Bijdragen aan gezonde en veilige leefomgeving

3.4.1 Realiseren van impulsen gezonde leefomgeving

3.4.2 Verbeteren luchtkwaliteit naar WHO-advieswaarden

3.4.3 Verminderen geluidsbelaste woningen en beschermen stiltegebieden

3.4.4 Beperken overlast vliegverkeer

3.4.5 Waarborgen externe veiligheid

3.4.6 Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling

3.4.7 Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten