Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3.1 Verbeteren en monitoren bodem- en grondwaterkwaliteit

Uitvoeringsprogramma KRW-grondwater (2014-2021)
In 2019 is begonnen met het formuleren van maatregelen, samen met de gebiedspartners, om de nog te realiseren opgave van de (KRW)doelen aan te pakken. De maatregelen leggen we in een gezamenlijk nieuw uitvoeringsprogramma vast. Dit uitvoeringsprogramma maakt onderdeel uit van het regionale waterprogramma en is één van de Omgevingswetinstrumenten.

Het betreft onder andere maatregelen:

  • Om de drinkwaterwinningen duurzaam te beschermen en de drinkwatervoorziening duurzaam veilig te stellen.
  • Om invulling te geven aan de veranderende provinciale rol als gevolg van het wegvallen van de Wet bodembescherming

Aanvullend bodemonderzoek nabij drinkwaterwinningen
In de periode 2016 – 2019 heeft de provincie Utrecht samen met Vitens een inventarisatie uitgevoerd. Onderzocht is of er mogelijk grondwaterverontreinigingen kunnen zijn ontstaan door (bijvoorbeeld industriële) activiteiten die inmiddels niet meer plaatsvinden. De resultaten hiervan gaan onderdeel uitmaken van het nieuwe uitvoeringsprogramma drinkwater. Vooruitlopend hierop voeren we in 2020 enkele aanvullende onderzoeken uit.

Nieuwe stoffen in (grond)water
De provincie meet de grondwaterkwaliteit met een monitoringsprogramma. In de reguliere grondwatermeetnetten meten we behalve de vaste stofgroepen: nutriënten, metalen en gewasbeschermingsmiddelen voortaan ook ‘opkomende stoffen’ als geneesmiddelen en industriële stoffen (o.a. PFOS). Omdat de inzichten van opkomende stoffen in grondwater nog in ontwikkeling zijn, wordt nauw afgestemd met drinkwaterbedrijven en waterschappen.

Programma Uitvoering Bodemconvenant (2016-2020)
DDe 42 spoedlocaties (peildatum juli 2019) ronden we af. Wij dragen onze taken op grond van de Wet
bodembescherming (Wbb) over aan gemeenten (Wbb komt te vervallen). Het gaat om overdracht van beleid, taken en (digitale) bodemdata. Samen met gemeenten voeren wij de transitieagenda uit. Deze is gericht op het gebiedsgericht beheer van bodem en grondwater: bodem en grondwater moeten geschikt zijn voor de beoogde functie. De afweging tussen beschermen en benutten van grond en grondwater is belangrijk.

Behoud en versterken van aardkundige waarde
Aardkundige waarden vertellen het verhaal over het ontstaan van de provincie en bieden unieke
belevingswaarde voor het gebied. We behouden en beschermen aardkundige waarden en maken ze beleefbaar voor inwoners en bezoekers. Dit doen we door door aardkundige monumenten aan te wijzen, toegankelijk te maken en mogelijk uit te breiden.  In overleg met grondeigenaren komen we de komende jaren tot uitbreiding. De “Stichting Geopark Heuvelrug in oprichting” verkent de mogelijkheden om van de Utrechtse Heuvelrug, inclusief natte randgebieden, een UNESCO Global Geopark te maken. Wij ondersteunen de Stichting hierbij.

Beoogd resultaat 2020

  • Geplande maatregelen voor 2020 uit het Uitvoeringsprogramma Drinkwater provincie Utrecht 2014-2021 zijn uitgevoerd. 
  • Er is een uitvoeringsprogramma opgesteld voor alle 25 kwetsbare en niet-kwetsbare winningen.
  • Aanvullend bodemonderzoek bij 2 locaties nabij drinkwaterwinningen 
  • Het Programma Uitvoering Bodemconvenant 2016 t/m 2020 is in uitvoering met als belangrijkste doel het saneren van de 42 resterende spoedlocaties met risico's voor mens, milieu en verspreiding naar het grondwater. 
  • Er is een nieuw aardkundig monument benoemd.
ga terug