Programma 3. Bodem, water en milieu

3.2 Zorgdragen goede zoetwater-voorziening en kwaliteit oppervlaktewater

Schoon en voldoende oppervlaktewater zijn essentiële factoren voor een economische en maatschappelijke ontwikkeling naar een gezonde en duurzame leefomgeving, voor nu en in de toekomst. We werken aan een duurzame en doelmatige zoetwatervoorziening voor de verschillende functies in onze provincie, vooral drinkwater, landbouw en natuur. In 2020 blijven we werken aan de verbetering van de kwaliteit van het Utrechtse oppervlaktewater via verschillende sporen. Naast het inzetten op de doelen binnen de Kaderrichtlijn Water (KRW) hebben we ook oog voor nieuwe uitdagingen als opkomende stoffen en medicijnresten. 

Het coalitieakkoord leidt tot de volgende nieuwe of geïntensiveerde beleidsvelden:

  • Zoals in de coalitieakkoord aangegeven, willen we in de laatste planperiode van het traject van de Europese KaderRichtlijn Water (tot 2027) met onze partners de geformuleerde ambitieuze doelen bereiken. We doen dit binnen de bestaande kaders.
  • De inzet op bodemdaling wordt geïntensiveerd. Deze wordt in samenhang met de aanpak in het veenweidegebied en de samenwerkingsagenda landbouw opgepakt. De cofinanciering Veenweide Klimaatakkoord, die gericht is op de aanpak van bodemdaling, is opgenomen in de tabel met 'Nader uit te werken voorstellen'.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 5.514
Baten € -1.334
Saldo € 4.180
ga terug