Programma 3. Bodem, water en milieu

3.2.2 Zoetwatervoorziening op orde krijgen en houden

Zoetwatervoorziening
Zoetwatervoorziening heeft een sterk raakvlak met klimaatadaptatie. Het robuust maken van het watersysteem gaat om het minder afhankelijk zijn van onze omgeving, maar ook om beter om te kunnen gaan met wisselende weersomstandigheden. De zoetwatervoorziening maakt onderdeel uit van de integrale opgave om onze provincie klimaatbestendig en daarmee toekomstbestendig te maken. De focus ligt vooral op het landelijk gebied. Te denken valt aan maatregelen zoals waterconservering, vermindering watergebruik, bodemverbetering, verbeterde gewaskeuzes en natuuromvorming.  Gezien de grote samenhang met thema’s zoals klimaat- adaptatie wordt dit thema in samenwerking met andere partijen integraal opgepakt. Een voorbeeld hiervan is de blauwe agenda voor de Utrechtse Heuvelrug (zie 3.3.3).

Bodemdaling
Bodemdaling is een integraal vraagstuk waarin ook opgaven rondom de verduurzaming van de landbouw, natuur en wateropgaven en leefbare plattellandskernen een rol spelen. In het regeerakkoord, het klimaatakkoord en het Interbestuurlijk Programma (IBP) wordt ingezet op een reductie van uitstoot van CO2-equivalenten onder andere door aanpak van veenweidegebied. Maatregelen om de bodemdaling te verminderen, dragen ook bij aan vermindering van deze CO2uitstoot.
De visie op bodemdaling werken we uit in een integraal uitvoeringsprogramma waarin de lopende projecten en activiteiten worden meegenomen en uitgebreid. Dit uitvoeringsprogramma sluit aan op de afspraken uit het Klimaatakkoord en onze provinciale Omgevingsvisie.

Lopende activiteiten vinden onder andere plaats binnen het programma Agenda Vitaal Platteland Veenweiden. Dit programma was vooral gericht op het toepassen van innovaties, loopt in 2019 af en wordt geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie starten we nieuwe projecten binnen AVP op, in samenwerking met en cofinanciering van derden (particulieren, ondernemers, kennisinstituten, overheden).

Afgelopen jaren zijn diverse gebiedsprocessen opgestart waarin onderwaterdrainage als maatregel tegen bodemdaling wordt toegepast. Deze projecten zetten we door, leren we van en breiden we waar mogelijk uit in samenwerking met waterschappen en agrariërs.

Met diverse programma’s dragen we bij aan het project Veenweiden in Beweging. Rond de Van Teylingenweg ten Noorden van Kamerik wordt met co-creatie een gezamenlijk perspectief op bodemdaling en transport ontwikkeld. Dit perspectief is input voor nieuwe beleidsontwikkeling. 
De provincie Utrecht heeft gezamenlijk met Rijk en regiopartners (gemeenten en waterschappen en provincie Zuid-Holland) de regiodeal Bodemdaling Groene Hart ondertekend: in deze deal werken deze partijen aan toepassingsgerichte kennis over bodemdaling. Er ontbreekt nu nog essentiële kennis over de processen van bodemdaling, de samenhang met andere maatschappelijke opgaven, maar ook de technische en economische handelingsperspectieven voor de lange termijn. Met deze regiodeal brengen we met elkaar focus aan op deze kennis.

We willen met kennisdeling, nieuwe oplossingen en nieuwe verdienmodellen onze burgers en bedrijven helpen om te gaan met de gevolgen van bodemdaling. We meten bodemgedrag en testen bijvoorbeeld nieuwe verdienmodellen. Dat is belangrijke kennis en informatie voor onze visie- en besluitvorming over bodemdaling in het Groene Hart en daarbuiten.

De doelen zijn: 

  • Toekomstbestendig bouwen en wonen in veengebied. 
  • Nationale kennisontwikkeling met testsites in het Groene Hart. 
  • Vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven. 
  • Bijdrage aan klimaatmaatregelen en CO2-reductie. 

Beoogd resultaat 2020

  • Er zijn diverse innovaties op het gebied van bodemdaling geïnitieerd. 
  • Er is een integraal uitvoeringsprogramma bodemdaling opgesteld.
  • Bestaande projecten lopen door en nieuwe projecten zijn gestart, beide met toepassing van maatregelen tegen bodemdaling.
ga terug