Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3.2 Benutten energie uit ondergrond

Met het benutten van energie uit de ondergrond dragen we bij aan het programma Energietransitie (zie programma 4b). Benutten van de ondergrond voor energie moet altijd veilig en verantwoord.  
We zorgen voor een goede afstemming met andere boven- en ondergrondthema’s (bijvoorbeeld grondwater voor drinkwater) en de Regionale Energie Strategieën. Omdat deze onderwerpen in meerdere provincies aan de orde zijn, delen we intensief kennis met andere provincies. Ook werken we nauw samen met gemeenten en in toenemende mate met waterschappen.

Doorontwikkeling ondiepe bodemenergie, waaronder warmte-/koudeopslag (WKO)
Voor warmte-/koudeopslag (WKO) blijven wij de toepassing van goed functionerende systemen stimuleren. Dit doen we met vergunningverlening en handhaving en door vroegtijdige inbreng bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast leveren we een bijdrage aan minimaal twee masterplannen voor bodemenergie in gebieden met intensieve ruimtelijke ontwikkeling. Mogelijke initiatieven op het gebied van hogetemperatuuropslag zullen wij ondersteunen, waarbij we extra aandacht hebben voor een veilige en verantwoorde uitvoering.

Nieuwe kansen aardwarmte
Voor aardwarmte benutten we concrete onderzoeksprojecten die de mogelijkheden van aardwarmte in de provincie gaan verkennen. Daarbij richten we ons op kennisontwikkeling en het identificeren van nieuwe kansen, verhoging van de veiligheid en verlaging van risico’s bij aardwarmteprojecten, in relatie tot andere boven- en ondergrondse activiteiten. We voeren beleid uit in het kader van de Mijnbouwwet en de andere beleidsvelden. Daarnaast heeft de provincie een wettelijke adviesrol bij vergunningaanvragen van mijnbouwactiviteiten. Bij ons advies betrekken wij gemeenten, waterschappen en drinkwaterbedrijven. Hiermee zorgen we er voor dat regionale en lokale belangen voldoende worden meegenomen in de vergunningverlening
en in de uitvoering van aardwarmteprojecten.

Energie uit oppervlaktewater
Energie uit oppervlaktewater kan een belangrijke rol spelen in de verduurzaming van de warmtevoorziening. Over de toepasbaarheid, de aansluiting bij de specifieke lokale warmtevraag en de effecten op de fysieke leefomgeving is nog veel onbekend. Ook bij het gebruik van deze warmtebron is ondergrondse opslag van warmte nodig om de periode tussen onttrekken aan de bron in de zomer en de levering aan gebouwen in de winter te overbruggen. We leveren een bijdrage aan onderzoeken, kennisontwikkeling en het identificeren van kansen voor de toepassing van energie uit oppervlaktewater.

Beoogd resultaat 2020

  • Er zijn beleidsregels opgesteld over bodemenergie op basis van 2 masterplannen bodemenergie.
  • Er is een bijdrage geleverd aan het stimuleren van verkenningen en kennisontwikkeling van nieuwe kansen voor energie uit oppervlaktewater, ondiepe bodemenergie en aardwarmte.
ga terug