Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.5 Waarborgen externe veiligheid

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen de externe veiligheidsrisico’s vergroten. In het kader van de omgevingsvisie en de omgevingsverordening, willen we dit in goede banen leiden. In het Programma Uitvoering Externe Veiligheid (PUEV) werkt de provincie met gemeenten, omgevingsdiensten, veiligheidsregio samen en zorgen dat het risicoregister geactualiseerd wordt, dat externe veiligheid goed is geborgd in vergunningen, ruimtelijke plannen, ruimtelijke visies en dat het provinciedekkend routenet voor gevaarlijke stoffen wordt beheerd. Het PUEV 2015-2019 wordt verlengd tot en met 2020 en naar verwachting ook tot en met 2021. De Rijksbijdrage voor 2020 is nog niet vastgesteld. De middelen worden via de Voorjaarsnota 2020 toegevoegd aan de begroting. De resterende middelen in de PUEV reserve eind 2019 zullen nodig zijn om de uitvoering van het programma te kunnen financieren.

Beoogd resultaat 2020

  • We streven naar een goede verwerking van externe veiligheid in alle ruimtelijke plannen, maar bij tenminste 95% van de ruimtelijke plannen is externe veiligheid goed verwerkt.

Hoogspanningskabels
Per 1 januari 2019 is de gewijzigde Elektriciteitswet in werking getreden waar in is bepaald dat op verzoek van een gemeente en/of GS een bestaande hoogspanningsverbinding in het stedelijk gebied onder de grond wordt gebracht (verkabeling). Verkabeling geeft een belangrijke impuls aan de binnenstedelijke kwaliteit i.h.b. gezondheid en veiligheid. Na moties in de Tweede Kamer en IPO-overleg is besloten tot een kostenverdeling en afspraken te komen tussen gemeente en provincies voor deze verkabeling. Veenendaal heeft de status van pilotgemeente verworven.

In Veenendaal heeft Tennet begin 2019 een tracéverkenning uitgevoerd. De pilot kan, met inzet van nieuwe middelen, naar aanleiding van de verkenning starten.
Andere gemeenten hebben ook hoogspanningsverbindingen in hun stedelijk gebied. Het is belangrijk dat de provincie onderzoekt of ook hier initiatieven voor verkabeling kunnen worden ondersteund. Dit betreft een nog nader uit te werken voorstel.

Beoogd resultaat 2020  

  • Veenendaal kan zich z.s.m. aanmelden bij het Rijk om de verkabeling uit te gaan voeren door een bijdrage van in totaal € 3 mln. toe te zeggen en deze gefaseerd in 2021 en 2022 beschikbaar te stellen.
  • Met drie gemeenten worden de mogelijkheden voor de realisatie van ondergrondse verkabeling onderzocht. Bij positieve uitkomst worden hiervoor middelen beschikbaar gesteld.

Asbestdaken versnellen (revolverend fonds en erfbegeleiders)
In de provincie Utrecht komt door verwerking van asbestdaken in de tijd tussen de 4-12 ton asbestvezels vrij. We streven naar een versnelling van de sanering van asbestdaken i.s.m. Rijk, Koploperprovincies en bedrijfsleven. We ondersteunen gemeenten, regionale initiatieven en voeren pilotprojecten uit in het Asbestdaken programma. De provincie zet in op de oprichting van een fonds voor leningen aan asbestdakeigenaren die de sanering van hun asbestdak niet kunnen financieren. De provincie zet erfbegeleiders in om de komende jaren eigenaren van agrarische daken en voormalig agrarische daken te ondersteunen bij de sanering, het gebruik van zonnepanelen, de verduurzaming van het erf.  Het gaat daarbij om steun aan 300 erven met tenminste 300.000 m2 asbestdaken.

Beoogd resultaat 2020

  • Een fonds voor asbestdaken en het functioneel openstellen daarvan.
  • Er zijn in 2020 erfbegeleiders operationeel voor dit meerjarendoel.
  • Een asbestdakenprogramma wordt opgesteld voor 2020.
ga terug