Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.6 Bijdragen aan duurzame gebiedsontwikkeling

De gebiedsprofielen geven gebiedsgericht waarden aan voor de verschillende milieuthema’s en we gaan door met het uitbreiden van deze profielen met meer milieuthema’s.
Vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet zetten we het traject voort waarin wij  door het toevoegen van thema’s, de huidige gebiedsprofielen doorontwikkelen tot integrale gebiedsprofielen. Voordeel hiervan is dat ook andere ruimtelijk relevante thema’s (bijvoorbeeld klimaataspecten) zichtbaar worden in de gebiedsprofielen en daarmee ook “automatisch” mee zullen worden gewogen in ruimtelijke planprocessen die wij met ons innovatieve digitaal 3D instrumentarium ondersteunen. In overleg met RIVM en GGD vullen we de gebiedsprofielen aan met gezondheidsindicatoren. Daarmee wordt het tevens een instrument dat gezonde leefomgeving in ruimtelijke ontwikkelingen integreert en versterkt. Dit maakt het mogelijk om in ruimtelijke planprocessen te sturen op het bereiken van ambities voor gezonde leefomgeving, met name op het bereiken van de WHO advieswaarden in 2030. Hiermee geven we tevens invulling aan de in het coalitieakkoord opgenomen intensivering van de uitvoering van het programma gezonde leefomgeving.

Beoogd resultaat 2020

  • Minimaal 5 gebiedsontwikkelingsprojecten zijn ondersteund waarbij duurzaamheid en gezondheid integraal is meegewogen.
  • Gebiedsprofielen verbreed tot integrale profielen door toevoeging van andere ruimtelijke thema’s.
  • Gebiedsprofielen doorontwikkeld tot toetsingskader voor gezonde leefomgeving, door het toevoegen van gezondheidsindicatoren.
ga terug