Programma 3. Bodem, water en milieu

3.1.4 Aanpakken fysieke leefomgeving voor klimaatadaptie

Nederland moet versneld gaan werken aan ruimtelijke aanpassingen voor klimaatverandering, ‘klimaatadaptatie’ genaamd of ook wel ‘ruimtelijke adaptatie’. De urgentie van adaptatie aan klimaatverandering is sterk toegenomen. De provincie Utrecht werkt via verschillende samenwerkingsverbanden, programma’s en projecten aan een klimaatbestendige leefomgeving. Hierbij zetten we in op de realisatie van maatregelen om de gevolgen van wateroverlast, watertekort, droogte en hittestress tegen te gaan. Aanpassing aan de gevolgen voor klimaatverandering is voor de lange termijn nodig voor een krachtige en duurzame economie, een gezonde leefomgeving, vitale steden en een vitaal platteland, een robuuste natuur en een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast levert het voorkomen van schade als gevolg van klimaatverandering op de lange termijn grote kostenbesparing op.   
In vier werkregio’s klimaatadaptatie, gebaseerd op de waterschapsgebieden, wordt op basis van stresstesten en risicodialogen een eigen regionale adaptatie strategie gemaakt. Als gebiedsmakelaar zetten wij ons in om de vier werkregio’s te versterken. Wij nemen beleid voor klimaatadaptatie op in de Omgevingsvisie en stellen een programma op, waarin de aanpak voor de jaren daarna concreter uitgewerkt wordt.

Beoogd resultaat 2020

  • In alle vier de werkregio’s is een regionale adaptatie strategie opgesteld vanuit de risico’s, kansen en dialogen.
  • Een ambitieus (aanjaag) provinciaal programma Klimaatadaptatie met o.a. een stimuleringsaanpak ruimtelijke adaptatie.
  • Klimaatadaptatie opgenomen in de Omgevingsvisie.
ga terug