Programma 3. Bodem, water en milieu

Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-
waarde

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Waterkwaliteit (oppervlaktewater)

Nr.1 Basisset BBV.*

Percentage van de waterlichamen met een goede ecologische kwaliteit 7).

100%
in 2027

* Deze indicator is in opdracht van het rijk ingevoerd, maar het blijkt dat tot nu toe geen van de provincies in staat is geweest de indicator voor waterkwaliteit verder uit te werken en vast te stellen. Dit is geen probleem omdat de Kaderrichtlijn Water-rapportages de voorgang weergeven op maatregelen niveau.

ga terug