Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.4 Beperken overlast vliegverkeer

De sterke groei in de luchtvaart door toerisme en transport geeft een intensivering van het luchtruimgebruik, ook boven de provincie Utrecht. Op landelijk niveau wordt gewerkt aan nieuw luchtvaartbeleid in de Luchtvaartnota 2020-2050 en de integrale herziening van het luchtruim. In 2020 zullen wij vanuit de provincie Utrecht hierin participeren vanuit onze provinciale opgaven voor een goede woon- en leefkwaliteit en het versterken van de regionale bereikbaarheid en economie. Inzet is dat de betrokkenheid van de provincie bij besluiten over de luchtvaart die het gebruik van de gronden en de fysieke leefomgeving beïnvloeden wordt verankerd.

Voor de kleine luchtvaart treden per 1 januari de aangepaste beleidsregels voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet aangewezen luchtvaartterreinen in werking. Met het verlenen van ontheffingen op basis van dit aangepaste beleid (via RUD) voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van niet aangewezen terreinen, wordt de hinder van vliegverkeer, voor zover de provincie daar invloed op heeft, zoveel mogelijk teruggebracht.

Beoogd resultaat 2020

  • Er is een actieve lobby “overvliegend vliegverkeer zo hoog mogelijke aan- en uitvliegroutes”
  • Start en landingen: alleen op locaties waar de hinder voor omwonenden en natuur zo klein mogelijk is.
ga terug