Programma 3. Bodem, water en milieu

3.1 Waarborgen waterveiligheid en klimaatadaptatie

Nederland is een laaggelegen land, dat kwetsbaar is voor overstromingen en veranderingen van het klimaat. Het grootste deel van onze provincie ligt in overstroombaar gebied. Voor een goed leef- en vestigingsklimaat is het van belang dat wij ons beschermen tegen hoogwater, zorgen voor voldoende zoetwater en de gevolgen van wateroverlast en hittestress beperken. Voor de bescherming tegen hoogwater werken wij vanuit de drie lagen ten bate van veiligheid; preventie (laag 1), een robuuste ruimtelijke inrichting (laag 2) en een adequate rampenbeheersing (laag 3).

Het coalitieakkoord leidt tot de volgende nieuwe of geïntensiveerde beleidsvelden:

  • Het programma Mooie en Veilige Dijken wordt geïntensiveerd. De komende jaren komen steeds meer trajecten van de Nederrijn- en Lekdijk in het proces om tot planvorming te komen ten behoeve van dijkversterking.
  • Voor klimaatadaptatie wordt nieuw beleid gemaakt en een programma opgezet. Klimaatadaptatie is opgenomen in de tabel met 'Nader uit te werken voorstellen'.  

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 1.256
Baten € 0
Saldo € 1.256
ga terug