Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3 Zorgen voor robuust bodem- en grondwater-systeem

Het bodem- en watersysteem vormt de natuurlijke basis voor de ontwikkelingen in onze provincie. Daarom werken we aan duurzame en robuuste bodem- en watersystemen. Het bodem- en watersysteem staat onder druk door de opeenstapeling van gebruikseffecten en nieuwe ontwikkelingen.
Door functies en gebruik te combineren kunnen we het bodem- en watersysteem optimaal en duurzaam benutten. We willen voorkomen dat de kwaliteit van bodem- en water door onomkeerbare keuzes te veel onder druk komt te staan.

Dat willen we op deze manier bereiken:

  • Wij willen de toenemende drinkwatervraag voor de groeiende bevolking in Utrecht accommoderen.
  • Wij willen de energie die het bodem en watersysteem kan bieden zo veel mogelijk verantwoord en veilig benutten.
  • In 2027 willen wij voldoen aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water voor de kwaliteit van grondwater.
  • Wij willen voldoende buffer in het bodem- en watersysteem hebben voor droge en natte perioden.

Het gebruik van de bodem, het water en de ondergrond moet veilig en duurzaam zijn. Ook toekomstige generaties moeten gebruik kunnen maken van de waarden die dit systeem te bieden heeft. Daarom letten wij bij nieuwe ontwikkelingen vanaf het begin op het bodem- en watersysteem: de potenties van het systeem, de voorwaarden om het systeem duurzaam en robuust te houden en de gevolgen van nieuwe ontwikkelingen op  de bodem en het (grond-)watersysteem.

Het coalitieakkoord leidt tot de volgende nieuwe of geïntensiveerde beleidsvelden:

Het nieuwe programma Energietransitie leidt tot een intensivering van de reguliere werkzaamheden voor energie uit de ondergrond, zoals vergunningen voor warmte- koudeopslag en inzet voor zoekgebieden voor aardwarmte.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 5.507
Baten € -2.756
Saldo € 2.751
ga terug