Programma 3. Bodem, water en milieu

3.3.3 Zorgen voor voldoende grond- en drinkwater

Het zorgen voor een duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening is een wettelijke verantwoordelijkheid van drinkwaterbedrijven en provincies. Door toenemende bevolkingsgroei in de provincie Utrecht neemt de drinkwatervraag toe. In 2019 heeft Provinciale Staten de lange termijnstrategie voor de Vitens waterwinningen vastgesteld. In 2020 geven we uitvoering aan de drinkwaterstrategie.
In 2020 starten we samen met drinkwaterbedrijf Oasen een onderzoek of op basis van hun drinkwaterscenario een strategie voor hun winningen in de provincie Utrecht nodig is.
Naast het zoeken naar uitbreiding van bestaande winningen en nieuwe winlocaties zetten we in op waterbesparing. In 2020 stellen we een projectplan vast hoe we hier invulling aangeven.

Voldoende grondwater is behalve voor drinkwater ook nodig in verdrogingsgevoelige natuurgebieden.
In 2020 ontwikkelen we samen met onze partners een visie op het watersysteem van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (De Blauwe Agenda).

Beoogd resultaat 2020

  • Vaststellen van aanvullende maatregelen voor verdrogingsgevoelige gebieden.
  • Samen met partners stellen we de Blauwe Agenda vast. Deze bevat een visie die bestaat uit gezamenlijke korte en langere termijn doelen, concrete maatregelen, onderzoeksvragen, financiering.
  • We werken aan de uitvoering realisatieprogramma Vitens. 
  • Opstarten strategie winningen Oasen (Vijfheerenlanden).
  • Projectplan waterbesparing.
ga terug