Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.3 Verminderen geluidsbelaste woningen en beschermen stiltegebieden

Geluidoverlast heeft negatieve effecten op de gezondheid. Daarom werken we al jaren aan het terugdringen van de geluidbelasting van woningen langs onze provinciale wegen.
We voeren de maatregelen uit zoals opgenomen in het in januari 2019 vastgestelde Actieplan Omgevingslawaai. De recentelijk door de WHO gepubliceerde advieswaarden geluid nemen we als uitgangspunt. Het treffen van maatregelen is gekoppeld aan de door de afdeling Mobiliteit gehanteerde trajectaanpak. We zetten in op innovatieve maatregelen in combinatie met lobby voor geluid, naast de nu al gebruikte instrumenten. Dit wordt genomen bij het uitvoeren van het Actieplan Omgevingslawaai.
In overleg met gemeenten en RUD / ODRU wordt een Agenda Geluid opgesteld en uitgevoerd, die verder reikt dan de provinciale wegen die het onderwerp zijn van het Actieplan Omgevingslawaai. Tenslotte zullen in 2020 voorbereidingen worden getroffen voor de introductie van  geluidproductieplafonds op provinciale wegen in de lijn van de nieuwe Omgevingswet.

Beoogd resultaat 2020

  • De geluidbelasting van minimaal 100 bestaande woningen is afgenomen.
  • Start uitvoer Actieplan omgevingslawaai.
  • Agenda geluid is opgesteld.

Stiltegebieden   
Ruimtelijke ontwikkelingen in en nabij stiltegebieden worden beoordeeld op de effecten op de kwaliteit van het stiltegebied. Bij ontheffingen voor evenementen in de bufferzone van een stiltegebied (via RUD) streven we naar het verkleinen van de impact. Met de gemeente Vijfheerenlanden zal worden verkend hoe het stiltegebied dat gelegen is in die gemeente opgenomen kan worden in de Omgevingsvisie.

ga terug