Programma 3. Bodem, water en milieu

3.4.7 Opdrachtgeven VTH aan uitvoeringsdiensten

De provincie heeft het gehele takenpakket op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving onder mandaat overgedragen aan de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, met uitzondering van de groene vergunningverlening. Daarnaast heeft de provincie 15 zogenaamde BRZO-bedrijven (Besluit Risico Zware Ongevallen), waarvoor we de VTH-taken hebben opgedragen aan de gespecialiseerde Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Uitvoeringsprogramma VTH
Jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma VTH opgesteld op basis van provinciaal beleid (o.a. Beleidsplan VTH 2016-2019) en de prioriteiten vanuit dit beleid. Het huidige beleidsplan zal met 1 jaar worden verlengd. Het nieuwe beleidsplan VTH (2021-2024) zal  in 2020 worden opgesteld. Hierin wordt geanticipeerd op de Omgevingswet.
De taakuitvoering van de RUD Utrecht en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied monitoren we via diverse kritische prestatie-indicatoren. Door periodieke voortgangsoverzichten kan de provincie als opdrachtgever en eigenaar (desgewenst) tussentijds bijsturen.

In het coalitieakkoord is een kwaliteitsimpuls benoemd voor VTH. Door de toenemende complexiteit en bestuurlijke gevoeligheid van dossiers en druk op veilige en gezonde leefomgeving zal gewerkt worden aan verbetering van de uitvoeringsdiensten en projectmatig aan intensivering op bepaalde thema’s.

De taken op het gebied van bodem gaan met de komst van de Omgevingswet deels over van provincie naar gemeenten. De omvang van de provinciale (bodem)opdracht neemt daartoe sinds 2019 al gedeeltelijk af.

Beoogd resultaat 2020

  • Van het VTH uitvoeringsprogramma is tussen 95% - 105% gerealiseerd.
  • Van alle vergunningverleningen is 90% van de vergunningen binnen de geldende termijn verstrekt.
  • Het naleefgedrag van vergunningen is 80%.
  • Het toezichtseffect is 90%.
  • De control intensiteit is 90%.
  • 90% van de afhandeling van klachten valt binnen de gestelde termijn.
  • Vastgesteld Beleidsplan VTH 2020-2023.
  • Koersdocument RUD (of bij verbonden partijen).
ga terug