Programma 4a. Economie

Beleidsdoelen

Ambitie

Hoofddoelstellingen

Meerjarendoelstellingen

4a. ECONOMIE

4.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties

4.1.1 Ontwikkelen en realiseren ruimtelijk economische beleid

4.2 Versterken aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

4.2.1 Ontwikkelen en realiseren beleid onderwijs-arbeidsmarkt

4.3 Vergroten innovatiekracht

4.3.1 Ondersteunen economisch systeem

4.3.2 Ondersteunen brede MKB

4.4 Stimuleren internationalisering

4.4.1 Aantrekken buitenlandse investeringen en handelsbevordering

4.5 Stimuleren recreatieve voorzieningen

4.5.1 Versterken recreatief hoofdnetwerk

4.5.2 Verbeteren netwerk overstappunten

4.5.3 Versterken kwaliteit en gebruik recreatievoorzieningen

4.6 Vrijetijdseconomie

4.6.1 Uitvoeren programma RodS

4.6.2 Ontwikkelen visie Utrecht Buiten

4.7 Uitvoeren transitie recreatieschappen

4.7.1 Uitvoeren samenwerkingsagenda recreatievoorzieningen

4.8 Stimuleren en regisseren (internationaal) toerisme

4.8.1 Uitvoeren programma toerisme

4.8.2 Stimuleren innovatief ondernemerschap

4.9 Realiseren transitie circulaire economie

4.9.1 Beleid en uitvoering baseren op sluiten van kringlopen