Programma 4a. Economie

4.6 Vrijetijdseconomie

Het programma Recreatie om de Stad Utrecht (RodS) draagt bij aan een samenhangende recreatieve groenstructuur op fietsafstand rond de stad Utrecht. Daarmee bieden we de inwoners en bezoekers aantrekkelijke, gevarieerde groene gebieden om te recreëren. In 2020 wordt het programma in de huidige vorm afgerond. Met de nieuwe opgave Utrecht Buiten willen we ook op middellange termijn de groeiende recreatiedruk rondom de steden accommoderen.

In het Coalitieakkoord is opgenomen dat wij aandacht  besteden aan breedtesport. In 2020 doen wij onderzoek  naar de huidige stand van zaken en verkennen behoeftes en kansen  om te komen tot een uitgewerkt voorstel in de vorm van een actieplan (zie tabel 'Nader uit te werken voorstellen').

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 888
Baten € 0
Saldo € 888
ga terug