Programma 4a. Economie

4.2.1 Ontwikkelen en realiseren beleid onderwijs-arbeidsmarkt

In 2018 hebben PS de beleidsnotitie 'Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt' vastgesteld. Dit heeft geresulteerd in:

 • Betere structurele up to date beschikbare data over onderwijs-arbeidsmarkt.
 • Triple helix samenwerkingen met als doel verbeteren aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt.
 • Succesvolle subsidieregeling Aansluiting Onderwijs-Arbeidsmarkt die medio 2019 volledig is uitgekeerd.

In 2020 geven we, net als in 2019, verder invulling aan de uitvoering van het beleid. Onze inspanningen op al bestaande acties worden geïntensiveerd. Daarnaast zal er ook meer focus zijn op nieuwe ontwikkelingen en activiteiten zoals Leven Lang Ontwikkelen, energietransitie en meer aandacht voor ondersteuning aan individuele gemeenten in de provincie Utrecht.  

Via het Arbeidsmarktdashboard blijven we overheden en onderwijsinstellingen van actuele informatie over de arbeidsmarkt en opleidingsbehoeften voorzien. Deze data worden omgezet in informatie en op een gebruiksvriendelijke manier gepresenteerd, zodat ze nog beter toegepast kunnen worden.  

De afgelopen jaren zijn er rondom de tekortsectoren diverse triple helix samenwerkingen ontstaan waaronder de Technologieraad Regio Utrecht (TRU), Zorgpact en het Onderwijspact. Deze samenwerkingsverbanden hebben als doel om partijen aan elkaar te verbinden en initiatieven aan te jagen en bij te dragen aan de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerde arbeidskrachten op (middel)lange termijn.

De volgende stap is de professionalisering en doorontwikkeling van deze pacten. De provincie heeft een aanjaagfunctie vervuld. Uiteindelijke doel is dat de pacten op eigen benen kunnen staan en dat er meer crossovers tussen de verschillende pacten tot stand komen.

De provincie blijft, samen met de provincies Flevoland en Noord-Holland, een actieve rol vervullen in het uitvoering geven aan het landelijke Techniekpact voor de regio Noordwest Nederland en zorgt samen met de TRU voor invulling van de activiteiten in de provincie Utrecht.

Daarnaast heeft de provincie de afgelopen jaren concrete projecten in de zorg, techniek, onderwijs en ICT gefinancierd via de uitvoeringsverordening onderwijs-arbeidsmarkt. Het subsidieplafond is inmiddels bereikt. De huidige regeling wordt geëvalueerd en op basis daarvan vindt mogelijk bijstelling plaats van de Regionale Onderwijs-Arbeidsmarktagenda Agenda (HCA).

Om onze doelen te bereiken werken in de Utrechtse regio overheden en onderwijsinstellingen samen binnen de EBU in het human capital cluster, zowel bestuurlijk als beleidsmatig via een supportteam.

De volgende stap in de samenwerking is het gezamenlijk opstellen van een onderwijs-arbeidsmarktagenda gericht op drie transitiepaden:

 • Het faciliteren van mensen bij het leven lang ontwikkelen (van werk naar werk, en binnen het werk naar nieuwe vaardigheden).
 • Het beter benutten van arbeidspotentieel (van werkloos naar werk).
 • Een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt (van onderwijs naar werk).

Deze onderwijs-arbeidsmarkt agenda moet aansluiten op wat er in de regio al gebeurt aan goede initiatieven. En de agenda dient inzicht te geven in wat er nog moet gebeuren en welk soort interventies nodig zijn en door wie. Dit moet ook inzicht geven in welke partijen op welke manier betrokken moeten worden bij de uitvoering.

Beoogd resultaat 2020

 • Er is een gedragen regionale Onderwijs-Arbeidsmarktagenda opgesteld en er is een uitvoeringsorganisatie actief.
 • Individuele gemeenten worden met expertise ondersteund bij Onderwijs-Arbeidsmarktvraagstukken.
 • De afstemming in de regio voor onderwijs-arbeidsmarkt is verbeterd.
 • Professionalisering en meer crossovers tussen de triple helix samenwerkingsverbanden.
 • Evalueren en eventueel aanpassen subsidieregeling versterken samenwerking onderwijs-bedrijfsleven.
ga terug