Programma 4a. Economie

4.3.1 Ondersteunen economisch systeem

De regio Utrecht heeft een krachtige economie en is een van de meest competitieve regio’s van Europa. Om deze sterke positie te behouden, is het noodzakelijk om het regionaal economisch ecosysteem te versterken. Onderzoek laat zien dat het systeem versnipperd is en dat er behoefte is aan extra business development capaciteit, een groter fondsvermogen en het versterken van strategische relaties met het Rijk en InvestNL (nieuwe nationale investeringsbank).

Het is noodzakelijk om te beschikken over een krachtige uitvoeringsorganisatie. Vanuit dit perspectief zetten we samen met de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, het Ministerie van Economische zaken en de Universiteit Utrecht en het UMCU stappen in de richting van een regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM).

Tegelijkertijd wordt er door deze partners inclusief de regiogemeenten hard gewerkt aan een regionale economische agenda (REA) als inhoudelijk kompas voor de regionale economische samenwerking. Gezond stedelijk leven is het leidende principe in de REA die tevens het kader vormt voor de uitvoerende werkzaamheden van de ROM. Voor zowel de ROM als de REA worden in 2019 nog informatiebijeenkomsten georganiseerd voor PS waarna naar verwachting op 11 december 2019 besluitvorming plaatsvindt en de ROM op 1 januari 2020 van start kan binnen de kaders van de REA.

De provincie Utrecht levert een jaarlijkse bijdrage van €750.000 in de exploitatie van de ROM en reserveert de komende jaren €15 mln. voor een kapitaalstorting in het revolverende ROM-fonds. Voorzichtigheidshalve treffen we een voorziening van 25% van het gestorte aandelenkapitaal. De mede-aandeelhouders in de ROM leveren ook een bijdrage in de exploitatie en het fondsvermogen. De kleinere gemeenten dragen alleen bij in de exploitatie.

Er wordt een voorstel  uitgewerkt voor een bijdrage per inwoner aan het totale economische ecosysteem waaruit zowel de exploitatie van de EBU als de ROM wordt gefinancierd.  
De Economic Board Utrecht (EBU) is de organisator in de regio van het netwerk van bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden (triple helix). Daarnaast heeft de EBU in de afgelopen jaren bij het ontbreken van een uitvoeringsorganisatie (ROM) een aantal uitvoerende taken op zich genomen. Met de komst van de ROM in 2020 zullen de uitvoerende taken hierin worden gebundeld. De EBU zal zich focussen op haar primaire taak als organisator van het netwerk, strategische advisering en lobby. 2020 wordt genomen als overgangsjaar om deze ontwikkeling verder vorm te geven.

Start ups en scale ups vormen een wezenlijk onderdeel van de economie en het (internationale) vestigingsklimaat en zijn een belangrijke aanjager van innovatie en economische ontwikkeling in de regio. Daarom is het van belang dit voor de toekomst structureel te organiseren en te ondersteunen.
In de provincie zijn verschillende start up en scale up organisaties actief, de meest bekende zijn Start up Utrecht, Dutch Game Garden en Utrecht Inc. De provincie Utrecht heeft individuele start up organisaties in de afgelopen jaren individueel en incidenteel ondersteund. Het is (wereldwijd) gebleken dat dergelijke organisaties ondersteuning vanuit de overheid nodig hebben om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Hier zit een samenhang met de ROM, waar het gaat om business development.

Voor de komende jaren, startend in 2020, willen we de financiering voor de start up en scale up organisaties, structureel regelen, zodat deze organisaties groei van het ecosysteem mogelijk kunnen maken en kunnen verbeteren.

Beoogd resultaat 2020

  • De regionale economische agenda is vastgesteld als kader voor regionale economische samenwerking.
  • De regionale ontwikkelingsmaatschappij (ROM) is operationeel.
  • Economic Board Utrecht (EBU) heeft haar rol in de nieuwe situatie gevonden.
  • Uitgewerkt voorstel voor bijdrage gemeenten aan Economische structuurversterking (EBU, ROM) in Zomernota’s of Kadernota's.
  • Structurele financiering voor de start up en scale up organisaties.
  • Door actieve bijdrage van de provincie voorzien in een meer gemeenschappelijk ecosysteem voor start ups en scale ups.
ga terug