Programma 4a. Economie

4.3.2 Ondersteunen brede MKB

Het MKB is divers. Naast de innovatieve koplopers zijn er starters (start ups), snelle groeiers (scale ups) en het brede MKB. De eerste groepen hebben de laatste jaren veel steun gekregen vanuit de provincie. Naast oog voor innovatieve bedrijven, starters en groeiers, wil de provincie vanuit het coalitieakkoord extra aandacht besteden aan het ‘brede MKB’. Veel van deze bedrijven staan voor de uitdaging om zich verder toekomstbestendig te maken, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, de toepassingen van data en duurzaamheid/energietransitie. In deze gevallen kan een ondersteunende, faciliterende en soms stimulerende rol van de overheid zinvol zijn.

De roep om beleid gericht op het brede MKB is de laatste twee jaar toegenomen. Er is behoefte aan een duidelijk beleid voor het brede MKB en in het bijzonder de maakindustrie en de werkgelegenheid op VMBO- en MBO-niveau. In de MKB-samenwerkingsagenda 2018-2019 wordt dit nu onderkend en hebben partners aangegeven meer aandacht te willen besteden aan het brede MKB. Doelstelling is om de werkgelegenheid te bevorderen en de vitaliteit van de regionale economie te versterken. Kenmerken van het brede-MKB-beleid zijn:

  • Het bieden van ondersteuning bij uitdagingen om het bedrijf verder toekomstbestendig te maken.
  • Stimuleren dat bedrijven versneld innovatieve (digitale) technologieën toepassen en zoeken naar het vergroten van hun afzetmarkt.
  • Begeleiden van de versterking van het MKB om werkgelegenheid te behouden en te vergroten.
  • Het ontwikkelen van een samenhangende aanpak van maatregelen, goed afgestemd met het Rijk.
  • Het verbeteren van de dienstverlening van de provincie richting MKB. Bijvoorbeeld door onze zichtbaarheid bij het MKB te vergroten en ons aanbod toegankelijk en efficiënt te organiseren.

Beoogd resultaat 2020

  • Begin 2020 is het beleidsplan voor het brede MKB vastgesteld door Provinciale Staten.
  • Een aantal lopende pilots (denk o.a. aan opvolging (familie)bedrijven en vroege fase signalering (MKBDoorgaan!)) zijn geëvalueerd en worden (op basis van uitkomst evaluatie) structureel opgenomen in het provinciale beleid.
  • De Smart Industry Hub (samenwerking met provincies Noord-Holland en Flevoland) is operationeel.
  • De dienstverlening richting het brede MKB is verbeterd.
  • Clusterversterking op bedrijventerreinen en  een integrale aanpak van verschillende opgaven die in dit gebied spelen (de provincie ondersteunt actief de pilot voor dit type samenwerking op de Lage Weide).
ga terug