Programma 4a. Economie

4.8.2 Stimuleren innovatief ondernemerschap

Om de gewenste ontwikkelingen (4.8.1) te realiseren is het nodig  om meer kennis te vergaren over toerisme en deze kennis te delen.

We blijven de sector faciliteren met de U-base als centrale database van waaruit informatie over het aanbod gedeeld kan worden via allerlei kanalen. Door het initiëren van nieuw onderzoek krijgen we beter inzicht in het gedrag van toeristen in onze provincie. We onderzoeken welke mogelijkheden we naast marketing kunnen en willen inzetten om toerisme in goede banen te leiden. Dit krijgt zijn weerslag in een vernieuwd programma voor toerisme en recreatie.

We werken aan een aanpak van de problemen bij verblijfsrecreatie. De kwaliteit van de verblijfsrecreatie staat onder druk door oneigenlijk gebruik (zoals permanente bewoning), veroudering en verrommeling van parken. De aanpak kan alleen succesvol zijn als we integraal werken. Bij die integrale aanpak worden de economische, sociale, woon- veiligheids- en natuuraspecten meegewogen en wordt duurzaamheid gestimuleerd.

Beoogd resultaat 2020

  • We starten een pilot om meer inzicht te krijgen in het gedrag van toeristen in onze provincie.
  • We ronden de veiligheidsscan en de vitaliteitsscan in het kader van de integrale aanpak van verblijfsrecreatie af.
  • Op grond van bovengenoemde resultaten formuleren we samen met partners een vervolgaanpak verblijfsrecreatie. Daarnaast gaan we door met pilots.
ga terug