Programma 4a. Economie

4.5.3 Versterken kwaliteit en gebruik recreatievoorzieningen

De visie over recreatie en toerisme loopt af in 2019. Er is behoefte aan een nieuwe leidraad voor de vrijetijdsbestedingen. De Omgevingsvisie is hiervoor de drager. In het Programma Recreatie en Toerisme (vrijetijdsbestedingen) 2020-2023 wordt dit nader uitgewerkt. In 2020 wordt dit programma opgesteld.

Als deelnemer van de twee Utrechtse recreatieschappen sturen we direct op de (her)ontwikkeling van recreatievoorzieningen en het beheer en onderhoud van bestaande terreinen. Voor het Recreatieschap Stichtse Groenlanden is een nieuw ontwikkelplan 2020 – 2023 opgesteld. Ook voor de Vinkeveense Plassen (deel van het werkgebied van Stichtse Groenlanden) is een programmaplan opgesteld om op termijn meer inkomsten te genereren. Vanuit het Plassenschap Loosdrecht werken we samen met andere gebiedspartijen aan een omvangrijk en meerjarenontwikkelprogramma binnen het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen.In 2020 wordt de uitvoering van deze plannen gemonitord. In alle plannen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan duurzaamheid en circulariteit. Vanuit onze opdrachtgevende rol zetten we in op duurzaamheid als belangrijke randvoorwaarde.

Als deelnemer van de bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland leveren wij een bijdrage  om oplossingen te vinden voor de problemen waarmee de organisatie te kampen heeft. Wij willen bouwen aan een duurzame bestuurlijke organisatie met een solide werkorganisatie.

Beoogd resultaat 2020

  • Vastgesteld Programma Recreatie en Toerisme 2020-2023
ga terug