Programma 4a. Economie

4.1 Verbeteren kwaliteit werklocaties

Voor een toekomstbestendige economische ontwikkeling van de provincie is de beschikbaarheid van kwalitatieve en kwantitatieve vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen van groot belang. Utrecht heeft schaarse ruimte. De prioriteit ligt voor deze coalitie daarom op de herontwikkeling en verduurzaming van de bestaande terreinen en bebouwingen.  

Het beleid voor werklocaties is vastgelegd in de Ruimtelijk Economische Strategie Utrecht (RESU) die eind 2018 door PS is vastgesteld, in de Thematische Structuurvisie Kantoren (TSK, 2016) en de Retailvisie (2018). In het kader van de in 2020 vast te stellen Omgevingsvisie wordt het beleid rond werklocaties verder richting gegeven.

Lasten

schaal x € 1.000
Lasten € 998
Baten € -36
Saldo € 962
ga terug